Глава 14. Дефиниране на класове

Автор

Николай Василев

Посвещение

Посвещавам тази глава, на първият ми учител по програмиране, доц. Божидар Сендов, от когото за пръв път видях как, за да може знанието да бъде разбрано от аудиторията­, освен, че лекторът трябва да дава всичко от себе си в процеса на преподаване, той трябва да спечели умовете и сърцата на слушателите.

В тази тема...

В настоящата тема ще разберем как можем да дефинираме собствени класове и кои са елементите на класовете. Ще се научим да декларираме полета, конструктори и свойства в класовете. Ще припомним какво е метод и ще разширим знанията си за модификатори и нива на достъп до полетата и методите на класовете. Ще разгледаме особеностите на конструкторите и подробно ще обясним как обектите се съхраняват в динамичната памет и как се инициализират полетата им. Накрая ще обясним какво представляват статичните елементи на класа – полета (включително константи), свойства и методи и как да ги ползваме.

Съдържание

Видео

Презентация

Собствени класове

"... Всеки модел представя някакъв аспект от реалността или някаква интересна идея. Моделът е опростяване. Той интерпретира реалността, като се фокусира върху аспектите от нея, свързани с решаването на проблема и игнорира излишните детайли." [Evans]

Целта на всяка една програма, която създаваме, е да реши даден проблем или да реализира някаква идея. За да измислим решението, ние първо създа­ваме опростен модел на реалността, който не отразява всички факти от нея, а се фокусира само върху тези, които имат значение за намира­нето на решение на нашата задача. След това, използвайки модела, намираме решение (т.е. създаваме алгоритъма) на нашия проблем и това решение го описваме чрез средствата на даден език за програми­ране.

В наши дни, най-често използваният тип езици за програмиране са обектно-ориенти­раните. И тъй като обектно-ориентираното програмиране (ООП) е близко до начина на мислене на човека, то ни дава възмож­ността, с лекота да описваме модели на заобикалящата ни среда. Една от причините за това е, че ООП ни предоставя средство, за описание на съвкупността от понятия, които описват обектите във всеки модел. Това средство се нарича клас (class). Понятието клас и дефинирането на собствени класове, различни от системните, е част от езика Java и целта на тази глава е да се запознаем с него.

Да си припомним: какво са класовете и обектите?

Клас (class) наричаме описание на даден обект от реалността. Класът представлява шаблон, който описва видовете състояния и поведението на обектите (екземплярите), които биват създавани от този клас (шаблон).

Обект (object) наричаме екземпляр създаден по дефиницията (описание­то) на даден клас. Когато един обект е създаден по описанието, което един клас дефинира, казваме, че обектът е от тип "името на този клас".

Например, ако имаме клас Dog, описващ някакви характеристики на куче от реалния свят, казваме, че обектите, които са създадени по описанието на този клас са от тип – класът Dog. Това означение е същото, като напри­мер, низът "some string" казваме, че е от тип String. Разликата е, че обектът от тип Dog е екземпляр от клас, който не е част от библио­теката с класове на Java, а е дефиниран от самите нас.

Какво съдържа един клас?

Класът съдържа дефиниция на това какви данни трябва да се съдържат в един обект, за да се опише състоянието му. Обектът (конкретния екземпляр от този клас) съдържа самите данни. Тези данни дефинират състоянието му.

Освен състоянието, в класа също се описва и поведението на обектите. Поведението се изразява в действията, които могат да бъдат извършвани от обектите. Средството на ООП, чрез което можем да описваме поведе­нието на обектите от даден клас, е декларирането на методи в класа.

Елементи на класа

Сега ще изброим основните елементи на един клас, а по-късно ще разгле­да­ме подробно всеки един от тях.

Основните елементи на класа са следните:

-     Декларация на класа (class declaration) – това е редът, на който декларираме името на класа. Например:

public class Dog {

-     Тяло на клас – по подобие на методите, класовете също имат част, която следва декларацията им, оградена с фигурни скоби – "{" и "}", между които се намира съдържанието на класа. Тя се нарича тяло на класа. Елементите на класа, които се описват в тялото му са изброени в следващите точки.

public class Dog {

    // ... Here the class body comes ...

}

-     Конструктор (constructor) – това е псевдометод, който се из­пол­зва за създа­ване на нови обекти. Така изглежда един конструктор:

public Dog() {

    // ... Some code ...

}

-     Полета (fields) – полетата са променливи (някъде в литературата се срещат като член-променливи), декларирани в класа. В тях се пазят данни, които отразяват състоянието на обекта и са нужни за работата на методите на класа. Стойността, която се пази в полетата, отразява конкретното състояние на дадения обект, но съществуват и такива полета, наречени статични, които са общи за всички обекти.

// Field/Property-storage definition

private String name;

-     Свойства (properties) – наричаме характерните особености на даден клас. Обикновено стойността на тези характеристики се пази в полета. Подобно на полетата, свойствата могат да бъдат притежа­вани само от конкретен обект, или да са споделени между всички обекти от тип даден клас.

// Field/Property-storage definition

private String name;

-     Методи (methods) – от главата "Методи", знаем, че методите са мястото в класа, където се описва поведението на обектите от този тип. В методите се изпълняват алгоритмите и се обработват данните на обекта.

Ето как изглежда един клас, който сме дефинирали сами и който прите­жа­ва елементите, които описахме току-що:

Dog.java

// Class declaration

class Dog { // Openening brace of the class body

 

    // Property-field definition

    private String name;

 

    // Constructor definition

    public Dog() {

        this.name = "Sharo";

    }

 

    // Constructor definition

    public Dog(String name) {

        this.name = name;

    }

 

    // Property getter-method definition

    public String getName() {

        return this.name;

    }

 

    // Property setter-method definition

    public void setName(String name) {

        this.name = name;

    }

 

    // Method definition

    public void bark() {

        System.out.printf("Dog %s said: Wow-wow!%n", name);

    }

} // Closing brace of the class body

Сега няма да обясняваме изложения код, тъй като подробна информация ще бъде дадена по време на обяснението как се декларира всеки един от елементите на класа.

Използване на класове и обекти

В главата "Създаване и използване на обекти", видяхме подробно как се създават нови обекти от даден клас и как биват използвани. Сега на кратко ще си припомним как ставаше това.

Как да използваме дефиниран от нас клас?

За да можем да използваме някой клас, първо трябва да създадем обект от тип този клас. За целта използваме ключовата дума new в комбинация с някой от конструкторите на класа. Това ще създаде обект от дадения тип.

За да можем да манипулираме новосъздадения обект, ще трябва да го присвоим на променлива от типа на обекта. По този начин в тази променлива ще бъде запазена връзка (референция) към него.

Чрез променливата, използвайки точкова нотация, можем да извикваме методите, getter и setter методите на обекта, както и да достъпваме поле­тата (член-променливите) му.

Пример – кучешка среща

Нека вземем примера от предходната секция на тази глава, където е де­фи­ни­рахме класа, който описва куче – Dog и добавим метод main() към него. В него ще онагледим казаното току-що:

public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);    System.out.print("Write first dog's name: ");

    String firstDogName = input.nextLine();

 

    // Assign dog name with a constructor

    Dog firstDog = new Dog(firstDogName);

    System.out.print("Write second dog's name: ");

    Dog secondDog = new Dog();

 

    // Assign dog name with a property

    secondDog.setName(input.nextLine());

 

    // Create a dog with a default name

    Dog thirdDog = new Dog();

 

    Dog[] dogs = new Dog[] { firstDog, secondDog, thirdDog };

    for (Dog dog : dogs) {

        dog.bark();

    }

}

Съответно изходът от изпълнението ще бъде следният:

Write first dog's name: Bobcho

Write second dog's name: Walcho

Dog Bobcho said: Wow-wow!

Dog Walcho said: Wow-wow!

Dog Sharo said: Wow-wow!

В този метод, с помощта на класа Scanner, получаваме имената на обектите от тип куче, които потребителят трябва да въведе в конзолата.

Присвояваме първия въведен низ на променливата firstDogName. След това използваме тази променлива при създаването на първия обект от тип DogfirstDog, като я подаваме като параметър на конструктора.

Създаваме втория обект от тип Dog, без да подаваме низ за името на кучето на конструктора му. След това въвеждаме името на второто куче, чрез класа Scanner, и получената стойност директно подаваме на setter метода – setName(). Извикването на метода setName() става чрез точкова нотация, приложена към променливата, която пази референция към втория създаден обект от тип Dog – secondDog.setName().

Когато създаваме третия обект от тип Dog, не подаваме име на кучето на конструктора, нито след това модифицираме подразбиращата се стойност "Sharo".

След това създаваме масив от тип Dog, като го инициализираме с трите обекта, които току що създадохме.

Накрая, използваме цикъл, за да обходим масива от обекти от тип Dog. На всеки елемент от масива, отново използвайки точкова нотация, извикваме метода bark() чрез dog.bark().

Природа на обектите

Нека припомним също, че когато създадем един обект, той се състои от две части – реална част от обекта, която съдържа данните за конкретния обект и се намира в частта от оперативната памет, наречена хийп (heap) и референция към този обект (която се намира в друга част от оперативната памет, където се държат локалните променливи и параметрите на мето­дите, наречена стек (stack)).

Например, нека имаме клас Dog, на който характеристиките му са име (name), порода (kind) и възраст (age). Създаваме променлива dog от този клас. Тази променлива се явява референция (указател) към обекта в динамичната памет (heap).

Референцията е променливата, чрез която достъпваме обекта. На схемата по-долу, примерната референция, която има връзка към реалния обект в хийпа, е с името dog. В нея, за разликата от променливите от примитивен тип, не се съдържа самата стойност (т.е. самият обект), а адрес към реалния обект в хийпа:

clip_image002

Ако се опитаме да отпечатаме стойността на една референция към обект в конзолата, ще получим нещо подобно на примера горе – <class_name>@hex_digit, което за нас е непонятно, но чрез него, Java държи връзка към реалния обект.

Когато декларираме една променлива от тип, някакъв клас, но не искаме тя да е инициализирана с връзка към конкретен обект, тогава трябва да й присвоим стойност null. Ключовата дума null в езика Java означава, че една променлива не сочи към нито един обект (липса на стойност):

clip_image004

Съхранение на собствени класове във файлове

Както знаем, всеки клас в Java се съхранява във файл с разширение .java. Файлът трябва да отговаря на определени изисквания, които ще изложим в следващите подсекции.

Вътрешна организация на .java файловете

Съгласно конвенцията на Sun за форматиране на кода, на първо място, във всеки един .java файл, трябва да декларираме пакета на класа. Това трябва да стане на първия ред във файла, който не е коментар. Както знаем от главата "Създаване и използване на обекти", не сме задължени да дефинираме класовете си в пакети, но е добра практика да го правим, тъй като разпределянето на .java файловете помага за по-добрата орга­ни­зи­­ра­ност на кода и разграни­ча­ването на класовете с еднакви имена.

След декларирането на пакета, следва включването на пакети, които са нужни за работата на нашите класове, т.нар. import-дефиниции. По подобие на пакетите и те не са задължителни, но ако ги имаме в кода си, трябва да ги поставим незабавно след декларацията на пакета. Ако във файла няма деклариран пакет, тогава включването на пакети трябва да е на първия ред от файла.

След включването на пакети, следват декларациите на класовете, които могат да се съдържат в дадения .java файл. В един .java файл може да бъде деклариран повече от един клас. Декларацията на класовете става последователно, като редът за декларирането им няма значение. Въпреки всичко, заради прегледност, е по-добре всеки клас да се съхранява в отделен .java файл.

Ако не декларираме нито пакет в .java файла, нито включване на външни пакети, декларацията на първия клас от файла трябва да е на първия ред. Разбира се, ако не декларираме нито един клас в .java файла, това няма да бъде сметнато за грешка от компилатора, но това така или иначе няма смисъл.

Ето схема, по която трябва да се ориентираме, когато декларираме клас:

InternalJavaFileOrder.java

// Package definition – optional

package <package_name>;

 

// Import definitions - optional

import <package>;

import <package>;

 

// Class declaration

class <fist_class_name> {

    // ... Code ...

}

 

// Class declaration

class <second_class_name> {

    // ... Code ...

}

 

// ...

 

// Class declaration

class <n-th_class_name> {

    // ... Code ...

}

Декларирането на пакета и съответно включването на пакети са вече обяснени в главата "Създаване и използване на обекти". За това как се декларират класове, ще говорим след малко. Тук бяха представени фор­мално, за да придобием представа за структурата на всеки .java файл.

Преди да продължим, да обърнем внимание на първия ред от схемата. Вместо декларация на пакет, има коментар. Това не е проблем, тъй като по време на компилация, коментарите се "изчистват" от кода и на първи ред от файла остава декларацията на пакета.

Кодиране на файловете. Четене на кирилица и Unicode

Когато създаваме .java файл, в който да дефинираме класа си, е добре да помислим за кодирането при съхраняването му на файловата система.

Вътрешно, Java представя кода в Unicode кодиране, затова, няма проб­леми, ако във файла използваме символи, които са от азбуки, различни от латинската, например на кирилица:

EncodingTest.java

public class EncodingTest {

 

    // Тестов коментар

    static int години = 4;

 

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("години: " + години);

    }

}

Този код ще се компилира и изпълни без проблем, но за да запазим символите четими в редактора, трябва да изберем подходящото кодиране на файла.

По подразбиране, Eclipse използва настройките на операционната система за кодиране на .java файловете. Но ако при тази ситуация, във файла въведем по-особен символ, например китайски йероглиф, той няма да има представяне в кодовата таблица на кирилицата и най-вероятно няма да бъде визуализи­ран коректно в Eclipse. За да нямаме подобни проблеми, е добре да настроим Eclipse, да съхранява .java фай­ло­ве­ с кодиране UTF-8. Това става по следния начин: избираме от менюто Window -> Preferences -> General -> Workspace -> Text File Encoding -> Other -> UTF-8:

clip_image006

Въпреки, че имаме възможността да използваме символи от други азбуки, в .java фай­ло­ве­те, e препоръчително да пишем всички идентификатори и коментари на английски език, за да може кодът ни да е разбираем за повече хора по света.

Представете си само ако ви се наложи да дописвате код, писан от виетнамец, където имената на променливите и коментарите са на виет­намски език. Не искате да ви се случва, нали? А как ще се почувства един виетнамец, ако види променливи и коментари на български език?

Модификатори и нива на достъп (видимост)

Нека си припомним, от главата "Методи", че модификатор наричаме ключова дума, с помощта, на която даваме допълнителна информация на компилатора за кода, за който се отнася модификатора.

В Java има три модификатора за достъп. Те са public, protected и private. В тази глава ще се занимаем подробно само с public и private. Повече за protected ще научим в главата "Принципи на обектно-ориенти­раното програмира­не".

Модификатори за достъп могат да се използват само пред следните елементи на класа: декларация, полета/свойства и методи на класа.

Модификатори и нива на достъп

Както казахме, в Java, има три модификатора за достъп – public, protected и private. С тях ние ограничаваме или позволяваме достъпа (видимостта) до елементите на класа, пред които те са поставени. На всеки един от тях, съответства ниво на достъп, което носи името на съответния модификатор, съответно – public, protected и private.

В Java обаче, има четвърто ниво на видимост до елемент на клас, за което няма модификатор за достъп. В литературата, това ниво на достъп се нарича default или package (след малко ще видим защо), а понякога в по-стари книги за Java се среща и като friendly. Съответно, класове, полета, свойства или методи на даден клас, които нямат модификатор за видимост в декларацията си, считаме, че имат ниво на достъп default.

clip_image007

В Java има три модификатора за видимост, но четири нива на достъп. Четвъртото, се нарича ниво на достъп default, и е в сила, когато пред съответния елемент на класа няма никакъв модификатор за достъп.

Сега ще дадем общо обяснение за различните нива, а в последствие, когато разглеждаме всеки един от елемен­ти­те на класа, ще дадем по-подробна информация за всяко едно от тях.

Ниво на достъп public

Използвайки модификатора public, ние указваме на компилатора, че елементът, пред който е поставен, може да бъде достъпен от всеки друг клас, независимо дали е в текущия пакет или извън него. Той определя най-малко ограничителното ниво на видимост от всички нива в Java.

Ниво на достъп default

Това ниво на достъп се при­ла­га, когато не се използва ни­ка­къв модификатор за достъп пред съответния елемент.

То е по-ограничително от public-видимостта, тъй като позволява, да до­стъп­ва­ме съответният елемент, само от класове, които се намират в същия пакет, в който се намира класът, на който принадлежи елементът.

Ниво на достъп private

Това е нивото на достъп, което налага най-голяма рестрикция на види­мостта на класа и елементите му. Модификаторът private служи за индикация, че елементът, за който се отнася, не може да бъде достъпван от никой друг клас, дори този клас да се намира в същия пакет.

Деклариране на класове

Декларирането на клас има строго определени правила (синтаксис), които трябва да спазваме:

[<access_modifier>] class <class_name>

Когато декларираме клас, задължително трябва да използваме ключовата дума class. След нея трябва да стои името на класа <class_name>.

clip_image007[1]

Задължителните еле­мен­ти от декларацията на класа са ключовата дума class и името на класа.

Освен ключовата дума class и името на класа, в декларацията на класа могат да бъдат използвани някои модификатори. Тук, ще обърнем внимание само на позволените модификатори за достъп.

Видимост на класа

Нека имаме два класа – А и В. Казваме, че класът А, има достъп до класа В, ако може да прави едно от следните неща:

-     Създава обект (инстанция) от тип класа В.

-     Достъпва определени методи и член-променливи (полета) в класа В, в зависимост от нивото на достъп на съответните методи и полета.

(Има и трета операция, която може да бъде извършвана с класове, когато имат видимост, наречена наследяване на клас, но за нея ще говорим подробно в главата "Принципи на обектно-ориентираното програмира­не").

Както разбрахме, достъп означава "видимост". Ако класът А не може да "види" класа В, нивото на достъп на методите и полетата в класа В нямат значение.

Нивата на достъп, които един клас може да има са само public и default.

Ниво на достъп public

Ако декларираме един клас с модификатор за достъп public, ще можем да го достъпваме от всички Java класове, от всички пакети, независимо къде се намират те. Това означава, че всеки друг клас ще може да създава обекти от тип този клас и да има достъп до методите и полетата (с подходящо ниво на достъп) на класа.

Не трябва да забравяме, че ако искаме да използваме клас с ниво на достъп public, от друг пакет, различен от текущия, в който създаваме класа си, трябва да използваме конструкцията за включване на пакети import, за пакета, в който се намира желаният за употреба клас.

Ако в един .java файл дефинираме повече от един клас, то в този файл е позволено да имаме само един единствен клас, който е с модификатор public. Освен това, когато декларираме един клас като public, файлът, в който се намира класът, трябва да има същото име, като на този клас.

clip_image007[2]

Всеки клас с модификатор за достъп public трябва да е де­фи­ни­ран в собствен файл с разширение .java, да е един­стве­ния public клас във файла и този файл трябва да е именуван с името на public класа.

Ниво на достъп default

В случай, че класът няма модификатор за достъп (т.е. има ниво на достъп default), този клас ще e видим само за класовете, които се нами­рат в пакета, в който е деклариран класа. Затова понякога това ниво на достъп се нарича package.

Например, ако имаме клас A и клас В, но в различни пакети, и съответно клас A е с ниво на достъп default, то в клас В няма да можем да създаден нито един обект от тип A, или дори да дефинираме променлива от тип A.

                   А.java                  

package package1;

 

class A {}

Всъщност за класа В, класът А изобщо не съществува и ако въпреки всичко, се опитаме да използваме класът А в класа В, например:

                   В.java                  

package package2;

 

import package1.A;

 

public class B {

 

    public static void main(String[] args) {

        A aInstance;

    }

}

Компилаторът ще се "оплаче" със съобщение подобно на следното:

The type package1.A is not visible

Ниво на достъп private

За да сме изчерпателни, ще споменем, че като модификатор за достъп до клас, може да се използва модификатора за видимост private, но това е свързано с понятието "вътрешен клас" (inner class), което ще разгледаме в секцията "Вътрешни, локални и анонимни класове".

Тяло на класа

Преди да приключим с обяснението за декларация на клас ще кажем, че по подобие на методите, след декларацията на класа, следва неговото тяло, т.е. частта от класа, в която се съдържа програмния код:

[<access_modifier>] class <class_name> {

 

    // ... Class body – the code of the class goes here ...

 

}

Тялото на класа, започва с отваряща фигурна скоба "{" и завършва със затваряща – "}". Класът винаги трябва да има тяло.

Правила при създаването на име на клас

По подобие на декларирането на име на метод, за създаването на име на клас, има правила, които са препоръчани от Sun:

-     Името на класа винаги започва с главна буква.

-     Ако името на класа е съставено от няколко думи, първата буква от всяка нова дума, долепена до предходната, трябва да бъде главна.

-     За имена на класове обикновено се използват съществителни имена.

-     Името на класа е добре да бъде на английски език.

Ето няколко пример за имена на класове, които са правилно декларирани и форматирани:

Dog

Account

Car

BufferedReader

Ключовата дума this

Ключовата дума this, в Java, е референция към текущия обект – обектът, чийто метод или конструктор бива извикван. Можем я приемем като ука­зател (референция), дадена ни априори от създателите на Java, с която да достъпваме елементите (полета, методи, конструктори) на собствения ни клас:

this.myField

this.doMyMethod()

this(3,4) // if there is constructor with two int parameters

В момента няма да обясняваме изложения код. Разяснения ще дадем по-късно, в местата от секциите на тази глава, посветени на елементите на класа (полета, методи, конструктори) и засягащи ключовата дума this.

Полета

Както казахме в началото на главата, когато декларираме клас, ние описваме обект от реалния живот. За описанието на този обект, ние се фокусираме само върху характеристиките му, които имат отношение към проблема, който ще решава нашата програма.

Тези характеристики на реалния обект, ги интерпретираме в деклараци­ята на класа, като декларираме набор от специален тип променливи, наречени полета, в които пазим данните за отделните характеристики. Когато създадем обекти по описанието на нашия клас, стойностите на полетата, ще съдържат кон­кретните характеристики, с които даден екзем­пляр (обект) се отличава от всички останали обекти от дадения клас.

Деклариране на полета в даден клас

До момента, сме се сблъсквали само с два типа променливи (вж. главата "Методи"), в зависимост от това къде са декларирани:

-     Локални променливи – това са променливите, които са дефинира­ни в тялото на някой метод (или блок).

-     Параметри – това са променливите в списъка с параметри, който един метод може да има в реда, на който е деклариран.

В Java съществува и трети вид променливи, наречени полета (fields) или член-променливи на класа (instance variables).

Те се декларират в тялото на класа, но извън тялото на блок, метод или конструктор (какво е конструктор, ще разгледаме подробно след малко).

clip_image007[3]

Полетата се декларират в тялото на класа, но извън тялото на метод, конструктор или блок.

Ето един примерен код, в който се декларират различни полета:

                MyClass.java               

class MyClass {

    int age;

    long distance;

    String[] names;

    Dog myDog;

}

Формално, декларацията на полетата става по следния начин:

[<modifiers>] <field_type> <field_name>;

<field_type> определя типа на даденото поле. Той може да бъде, както примитивен тип (byte, short, char и т.н.) или масив, така и от тип, някакъв клас (например String).

<field_name> е името на даденото поле. Както при имената на обикно­вените променливи, когато именуваме една член-променлива трябва да спазваме правилата за идентификатори в Java (вж. главата "Примитивни типове и променливи").

<modifiers> е понятие, с което сме означили, както модифика­то­ри­те за достъп, така и други модификатори. Те не са задължителна част от декларацията на едно поле.

Модификаторите и нивата за достъп, позволени в декларацията на едно поле са обяснени в секцията "Видимост на полета и методи" малко по-долу.

В тази глава, от другите модификато­ри­, които не са за достъп, и могат да се използват при декларирането на полета на класа, ще обърнем внимание само на static и final. Оставащите модификатори (transient и volatile) са извън обсега на тази книга и няма да бъдат разглеждани.

Област на действие (scope)

Трябва да знаем, че областта на действие (scope) на едно поле е от реда, на който е декларирано, до затварящата фигурна скоба на тялото на класа.

Инициализация по време да деклариране

Когато декларираме едно поле е възможно едновременно с неговата декларация да му дадем първоначална стойност. Начинът, по който става това е същият, както при инициализацията (даването на стойност) на обикновена локална променлива:

[<modifiers>] <field_type> <field_name> = <initial_value>;

Разбира се, трябва <initial_value> да бъде от типа на полето, или някой съвместим с него тип. Например:

                MyClass.java               

class MyClass {

 

    int age = 5;

    long distance = 234; // the literal 234 is of integer type

 

    String[] names = new String[] { "Pencho", "Marincho" };

    Dog myDog = new Dog();

 

    // ... Other code ...

}

Стойности по подразбиране на полетата

Всеки път, когато създаваме нов обект от даден клас, виртуалната машина на Java, автоматично заделя за всяко поле от класа, памет в хийпа (heap – част от оперативната памет на компютъра, където се съхраняват обектите и полетата им). След като бъде заделена, тази памет се инициализира автоматично с подразбиращи стойности за конкретния тип поле. Това става, независимо дали след това, полето се инициализира изрично от програмиста на реда на неговата декларация или не.

clip_image007[4]

Полетата се инициализират с подразбиращите стойности за типа им всеки път, когато нов обект от дадения тип бива създаван, независимо дали по време на деклара­цията им, изрично им се присвоява стойност или не.

Ето и списък с подразбиращите се стойности за всеки един тип:

Тип на поле

Стойност по подразбиране

byte

0

short

0

int

0

long

0L

float

0.0f

double

0.0d

boolean

false

char

"\u0000"

референция към обект

null

Например, ако създадем клас Dog и за него дефинираме полета име (name), възраст (age), дължина (length) и дали кучето е от мъжки пол (isMale), без да ги инициализираме по време на декларацията им:

                  Dog.java                 

public class Dog {

 

    String name;

    int age;

    int length;

    boolean isMale;

 

    public static void main(String[] args) {

        Dog dog = new Dog();

 

        System.out.println("Dog's name is: " + dog.name);

        System.out.println("Dog's age is: " + dog.age);

        System.out.println("Dog's length is: " + dog.length);

        System.out.println("Dog's is male: " + dog.isMale);

    }

}

Съответно, като резултат ще получим:

Dog's name is: null

Dog's age is: 0

Dog's length is: 0

Dog's is male: false

В примера по-горе, чрез точкова нотация (поставяне на точка между името на променливата и полето на обекта – вж. главата "Създа­ва­не и използване на обекти"), достъпваме полетата на обекта dog, от тип Dog, и съответно извеждаме резултата за всяко едно от тях. Както виждаме, след съз­да­ването на обекта, полетата се инициализират със стойностите им по подразбиране, които изброихме в таблицата с подраз­биращите се стойности.

Разлика между локални променливи и полета

Ако дефинираме дадена локална променлива в един метод, без да я инициализираме, и веднага след това се опитаме да я използваме (да ка­жем отпечатаме стойността й), това ще предизвика грешка при компила­ция, тъй като локалните променливи не се инициализират с подразби­ра­щи се стойности по време на тяхното деклариране.

clip_image007[5]

За разлика от полетата, локалните променливи, не биват инициализирани с подразбираща се стойност след тяхното деклариране.

Например:

public static void main(String[] args) {

    int notInitializedLocalVariable;

    System.out.println(notInitializedLocalVariable);

}

Кодът няма да може да се компилира и съобщението за грешка ще бъде подобно на следното:

The local variable notInitializedLocalVariable may not have been initialized.

Собствени стойности по подразбиране

Добър стил на програмиране е обаче, когато декларираме полетата на класа си, изрично да ги инициализираме с дадена подразбираща се стойност. Макар и да сме сигурни, че Java ще даде подразбираща се стойност на всяко едно от полетата, ако инициализи­ра­ме всяко едно от тях, всеки, който погледне нашия код, ще знае каква е първоначалната стойност на полето. Това подобрява четимостта на кода.

Пример за такова инициализиране може да дадем като модифицираме примера от предходната секция "Ини­циа­ли­зация по време на деклари­ране", класът MyClass:

                MyClass.java               

class MyClass {

 

    int age = 0;

    long distance = 0;

    String[] names = null;

    Dog myDog = null;

 

    // ... Other code ...

}

Модификатор final

Както споменахме в началото на тази секция, в декларацията на едно поле е позволено да се използва модификатор final. Той не е модифи­катор за достъп, се използва за еднократно инициализиране на полета. След като да­дем стойност на едно поле, което има модификатор final в декларацията си, след това полето не може да приеме друга стойност.

Нека онагледим казаното с пример:

             FinalModifierTest.java            

class FinalModifierTest {

    final int age = 5; // Here is the final field

 

    public static void main(String[] args) {

        FinalModifierTest instance = new FinalModifierTest();

 

        instance.age = 15; // Trying to reinitialize it...

    }

}

Ако се опитаме да компилираме този клас, няма да успеем, като ще получим следното съобщение за грешка:

The final field FinalModifierTest.age cannot be assigned.

Решението е или да махнем final от декларацията на полето или да не се опитваме да го инициализираме отново.

Методи

В главата "Методи" подробно се запознахме с това как да декларираме и използваме метод. В тази сек­ция, накратко ще припомним казаното там и ще се фокусираме върху някои нови особености при декларирането и създаването на методи.

Деклариране на методи в даден клас

Декларирането на методи, както знаем става по следния начин:

[<modifiers>] <return_type> <method_name>([<parameters_list>]) {

 

    // ... Method"s body ...

 

    [<return_statement>];

}

Задължителните елементи при декларирането на метода са типът на връ­ща­ната стойност <return_type>, името на метода <method_name> и отваря­щата и затварящата кръгли скоби – "(" и ")".

Списъкът от параметри <params_list> не е задължителен. Използваме го да подаваме информация на метода, който декларираме, ако той се нуждае от такава.

Знаем, че ако типът на връщаната стойност <return_type> е void, тогава <return_statement> може да участва само с оператора return, с цел пре­кра­тя­ване действието на метода. Ако <return_type> е различен от void, методът задължително трябва да връща резултат чрез ключовата ду­ма return, като резултатът е от тип <return_type> или съвместим с не­го.

Реалната работа, която методът трябва да свърши, се намира в тялото му, заградена от фигурни скоби – "{" и "}".

Макар, че разгледахме някои от модификаторите за достъп, позволени да се използват при декларирането на един метод, в секцията "Видимост на полета и методи" ще разгледаме по-подробно тази тема.

Ще разгледаме модификатора static в последната секция на тази глава.

Пример – деклариране на метод

Нека погледнем декларирането на един метод за намиране сбор на две цели числа:

int add(int number1, int number2) {

    int result = number1 + number2;

    return result;

}

Името, с което сме го декларирали, е add(), а типът на връщаната му стойност е int. Списъкът му от параметри се състои от два елемента – променливите number1 и number2. Съответно, връщаме стойността на сбо­ра от двете числа като резултат.

Достъп до нестатичните данни на класа

В главата "Създаване и използване на обекти", видяхме как чрез опера­то­ра точка, можем да достъпим полетата и да извикаме методите на един клас. В тази секция ще разгледаме как можем по подобен начин да достъпваме полета и да извикваме методи на даден клас, които не са статични, т.е. нямат модификатор static, в деклара­цията си.

Например, нека имаме клас Dog, с поле за възраст – age. За да отпечатаме стойността на това поле, е нужно да създадем обект от клас Dog и да достъпим полето на този обект, чрез точкова нотация:

                  Dog.java                 

public class Dog {

 

    int age = 2;

 

    public static void main(String[] args) {

        Dog dog = new Dog();

        System.out.println("Dog's age is: " + dog.age);

    }

}

Съответно резултатът ще бъде:

Dog's age is: 2

В следващите подсекции ще разберем как това става в рамките на самия клас.

Достъп до нестатичните полетата на класа от нестатичен метод

По-късно, в тази глава ще научим, че достъпа до стойността на едно поле, да се осъществява, не директно – чрез оператора точка (както бе в последния пример dog.age), а чрез метод. Нека използваме това знание предварително и в класа Dog, си създадем нестатичен метод, който при извикване, връща стойността на полето age:

int getAge() {

    return this.age;

}

Както виждаме, за да достъпим стойността на полето за възрастта, вътре, от самия клас, използваме ключовата дума this. Знаем, че ключовата дума this е референция към текущия обект, към който се извиква метода. Следователно, в нашия пример, с "return this.age", ние казваме "от текущия обект (this), вземи (използването на оператора точка), стой­ността на полето age и го върни като резултат от метода (чрез ключовата дума return) ". Тогава, вместо в метода main() да достъпваме стойността на полето age на обекта dog, ние просто ще извикаме метода getAge():

public static void main(String[] args) {

    Dog dog = new Dog();

    System.out.println("Dog's age is: " + dog.getAge());

}

Резултатът след тази промяна, ще бъде отново същият.

Формално, декларацията за достъп до поле в рамките на класа, е след­ната:

this.<field_name>

Нека подчертаем, че този достъп е възможен, само от нестатичен код, т.е. метод или блок, който няма модификатор static.

Освен за извличане на стойността на едно поле, можем да използваме ключовата дума this, също така за модифициране.

Например, нека декларираме метод getOlder(), който извикваме всяка го­ди­на на датата, на рож­дения ден на нашия домашен люби­мец и който, увеличава възрастта му с една година:

void getOlder() {

    this.age++;

}

За да проверим дали това, което написахме работи коректно, в края на метода main() добавяме следните два реда:

// One year later, on the birthday date...

dog.getOlder();

System.out.println("After one year dog's age is: " + dog.age);

След изпълнението, резултатът е следният:

Dog's age is: 2

After one year dog's age is: 3

Извикване нестатичните методи на класа от нестатичен метод

По подобие на полетата, които нямат static в декларацията си, методите, които също не са статични, могат да бъдат извиквани в тялото на класа, чрез ключовата дума this. Това става, след като към нея, чрез точкова нотация извикаме метода, който ни е необходим:

this.<method_name>(...)

Например, нека създадем метод printAge(), който отпечатва възрастта на обекта от тип Dog, като за целта извиква метода getAge():

void printAge() {

    int myAge = this.getAge(); // Calling getAge() by this

    System.out.println("My age is: " + myAge);

}

На първия ред от примера, указваме, че искаме да получим възрастта (стойността на поле­то age) на текущия обект, извиквайки метода getAge(), на текущия обект. Това става, чрез ключовата дума this.

clip_image007[6]

Достъпването на нестатичните елементи на класа (полета и методи), се осъществява чрез ключовата дума this и оператора за достъп – точка.

Достъп до нестатични данни на класа без използване на this

Когато достъпваме полетата на класа или извикваме нестатичните му ме­то­ди, е възможно, да го направим без ключовата дума this. Тогава двата метода, които декларирахме могат да бъдат записани по следния начин:

int getAge() {

    return this.age;

}

 

void getOlder() {

    this.age++;

}

Ключовата дума this се използва, изрично да укаже, че правим достъп до нестатично поле на даден клас или извикваме негов нестатичен метод. Когато това не е необходимо може да бъде пропускана и директно да се достъпва елементът на класа.

clip_image007[7]

Когато не е нужно изрично да се укаже, че правим достъп до елемент на класа, ключовата дума this, може да бъде пропусната.

Припокриване на област на действие на полета и локални променливи (scope overlapping)

От секцията "Деклариране на полета в даден клас" по-горе, знаем, че областта на действие на едно поле е от реда, на който е декларирано полето, до затварящата скоба на тялото на класа. Например:

              OverlappingScopeTest.java             

class OverlappingScopeTest {

    int myValue = 3;

 

    void printMyValue() {

        System.out.println("My value is: " + myValue);

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        OverlappingScopeTest instance = new OverlappingScopeTest();

 

        instance.printMyValue();

    }

}

Този код ще изведе в конзолата като резултат:

My value is: 3

От друга страна, когато имплементираме тялото на един метод, ни се налага да дефинираме локални променливи, които да използваме по време на изпълнение на метода. Както знаем, областта на действие на тези локални променливи започва от реда, на който са декларирани и продължава до затварящата фигурна скоба на тялото на метода. Например, нека добавим този метод в току що декларирания клас OverlappingScopeTest:

int calculateNewValue(int newValue) {

    int result = myValue + newValue;

    return result;

}

Тук, локалната променлива, която използваме, за да изчислим новата стойност, е result.

Понякога обаче, може да се случи така, че името на някоя локална променлива да съвпадне с името на някое поле. Тогава настъпва колизия.

Нека първо погледнем един пример, преди да обясним за какво става въпрос. Нека модифицираме метода printMyValue() по следния начин:

void printMyValue() {

    // Defining new local variable with the same name

    int myValue = 5;

 

    System.out.println("My value is: " + myValue);

}

Ако декларираме така метода, дали той ще се компилира? А ако се компилира, дали ще се изпълни? Ако се изпълни коя стойност ще бъде отпечатана – тази на полето или тази на локалната променлива?

Така деклариран, след като бъде изпълнен метода main(), резултатът, който ще бъде отпечатан, ще бъде:

My value is: 5

Това е така, тъй като Java позволява да се дефинират локални променливи, чиито имена съвпадат с някое поле. Ако това се случи, казваме, че областта на действие на локалната променлива препокрива областта на действие на полето (scope overlapping).

Точно затова, областта на действие на локалната променлива myValue със стойност 5, препокри областта на действие на полето със същото име. Тогава, при отпечатването на стойността, бе използвана стойността на локалната променлива.

Въпреки това, понякога се налага да бъде използвано полето, въпреки че употребата му е в областта на действие на някоя променлива със същото име. В този случай, за да извлечем стойността на полето, използваме ключовата дума this. За целта, достъпваме полето чрез оператора точка, приложен към this. По този начин еднозначно указваме на виртуалната машина, че искаме да използваме стойността на полето, не на локалната променлива, която има същото име.

Нека разгледаме отново нашия пример с извеждането на стойността на полето myValue:

void printMyValue() {

    int myValue = 5;

 

    // Accessing the field value by the keyword this

    System.out.println("My value is: " + this.myValue);

}

Този път, резултатът от извикването на метода е:

My value is: 3

Видимост на полета и методи

В началото на главата разгледахме общите положения с модификаторите и нивата на достъп на елементите на един клас в Java. По-късно се запознахме подробно с нивата на достъп при декларирането на един клас.

Сега ще разгледаме нивата на видимост на полетата и методите в класа. Тъй като полетата и методите са елементи на класа и имат едни и същи правила при определяне на нивото им на достъп, ще изложим тези правила едновременно.

За разлика от декларацията на клас, при декларирането на полета и методи на класа, могат да бъдат използвани и четирите нива на достъп – public, protected, default и private. Нивото на видимост protected ня­ма да бъде разглеждано в тази глава, тъй като е обвързано с тематиката на главата "Принципи на обектно-ориентираното програмиране" и ще бъде обяснено подробно в нея.

Преди да продължим, нека припомним, че ако един клас A, не е видим (ня­ма достъп) от друг клас B, тогава нито един елемент (поле или метод) на класа A, не може да бъде достъ­пен от класа B.

clip_image007[8]

Ако два класа не са видими един за друг, то елементите им (полета и методи) не са видими също, независимо с какви нива на достъп са декларирани самите те.

В следващите подсекции, към обясненията, ще разглеждаме примери, в които имаме два класа (Dog и Kid), които са видими един за друг, т.е. все­ки един от класовете може да създава обекти от тип – другия клас и да до­стъп­ва еле­мен­тите му, в зависимост от нивото на достъп, с което са декларирани. Ето какъв е кодът на класовете:

                  Dog.java                 

public class Dog {

    public String name = "Sharo";

 

    public String getName() {

        return this.name;

    }

 

    public void bark() {

        System.out.println("wow-wow");

    }

 

    public void doSth() {

        this.bark();

    }

}

и съответно:

                  Kid.java                 

public class Kid {

 

    public void callTheDog(Dog dog) {

        System.out.println("Come, " + dog.name);

    }

 

    public void wagTheDog(Dog dog) {

        dog.bark();

    }

}

В момента, всички елементи (полета и методи) на двата класа са деклари­рани с модификатор за достъп public, но при обяснението на различните нива на достъп, ще го променяме в зависимост от съответното ниво. Това, което ще ни интересува е как промяната в нивото на достъп на елемен­тите (полета и методи) на класа Dog и ще рефлектира върху достъпа до тези елементи, когато този достъп се извършва от:

-     Самото тяло на класа Dog.

-     Тялото на класа Kid, съответно вземайки в предвид дали Kid е в пакета, в който се намира класа Dog или не.

Ниво на достъп public

Когато метод или променлива на класа са декларирани с модификатор за достъп public, те могат да бъдат достъпвани от други класове, независи­мо дали другите класове са декларирани в същия пакет или извън него.

clip_image009

clip_image011

Тук сме означили достъпа до елементите на класа Dog, съответно с:

clip_image013

Достъп до елемент на класа осъществен в самата декларация на класа

clip_image015

Достъп до елемент на класа осъществен, чрез референция към обект, създаден в тялото на друг клас

Както виждаме, без проблем осъществяваме, достъп до полето name и метода bark(), в класа Dog, от тялото на самия клас. Също така, незави­си­мо дали класът Kid е в пакета на класа Dog, можем от тялото му, да до­стъ­пим полето name и съответно да извикаме метода bark() чрез операто­ра точка, прило­жен към референцията dog към обект от тип Dog.

Ниво на достъп default

Когато елемент на някой клас бъде деклариран с ниво на достъп default, т.е. без модификатор за достъп, тогава този елемент на класа може да бъде достъпван от всеки клас в същия пакет, но не и за класовете извън пакета:

clip_image017

Съответно, за класа Kid, разглеждаме двата случая:

-     Когато е в същия пакет, достъпът до елементите на класа Dog, ще бъде позволен:

clip_image018

-     Когато класът Kid е външен за пакета, в който е деклариран класа Dog, тогава достъпът до полето name и метода bark() ще е невъзмо­жен:

clip_image020

Въпреки всичко, ако се опитаме да компилираме класа Kid, във втория случай, когато е външен за пакета, в който се намира класа Dog, няма да успеем и грешките, които ще бъдат изведени, ще бъдат следните:

The field Dog.name is not visible.

The method bark() from the type Dog is not visible.

Ниво на достъп private

Нивото на достъп, което налага най-много ограничения е private. Елементите на класа, които са декларирани с модификатор за достъп private, не могат да бъдат достъпвани от никой друг клас, различен от класа, в който са декларирани.

Това ще рече, че ако декларираме полето name и метода bark() на класа Dog, с модификатори private:

clip_image022

Тогава, достъпът до тях, от тялото на класа Kid, няма да бъде достъпен, независимо, дали класът Kid е деклариран в пакета, в който е деклариран класа Dog или е вън от него:

-     Когато Kid е в същия пакет, достъпът до полето name и метода bark() на класа Dog, няма да бъде позволен:

clip_image023

-     Когато класът Kid е външен за пакета, в който е деклариран класът Dog, тогава достъпът до полето name и метода bark() отново ще е невъзмо­жен:

clip_image024

Трябва да знаем, че когато полето ни има модификатор за достъп, най-често той е добре да бъде модификатор за достъп private, тъй като той дава възможно най-висока защита за достъп до стойността на полето. Съответно, достъпът и модификацията на тази стойност се осъществяват единствено чрез методи. Повече за тази техника ще научим в секцията "Капсулация (Encapsulation)" на главата "Принципи на обектно-ориенти­раното програмиране".

Как се определя нивото на достъп на елементите на класа?

Преди да приключим със секцията за видимостта на елементите на един клас, нека направим един експеримент. Нека в класа Dog полето name и метода bark() са декларирани с модификатор за достъп private. Нека съ­що така, декларираме метод main(), със следното съдържание:

                  Dog.java                 

public class Dog {

    private String name = "Sharo";

 

    // ...

 

    private void bark() {

        System.out.println("wow-wow");

    }

 

    // ...

 

    public static void main(String[] args) {

        Dog myDog = new Dog();

        System.out.println("My dog's name is " + myDog.name);

        myDog.bark();

    }

}

Въпросът, който стои пред нас е, ще се компилира ли класът Dog, при положение, че сме декларирали елементите на класа с модификатор за достъп private, а в същото време ги извикваме с точкова нотация, приложена към променливата myDog, в метода main()?

Стартираме компилацията и тя минава успешно. Това е така, тъй като мо­ди­фи­ка­торите за достъп до елементите на класа се прилагат на ниво клас, а не на ниво обекти, т.е. тъй като променливата myDog е дефинирана в тялото на класа Dog, можем да достъпваме елементите й (полета и мето­ди) чрез точкова нотация, независимо че са декларирани с ниво на дос­тъп private. Ако обаче се опитаме да направим същото от тялото на класа Kid, това няма да е възможно, тъй като достъпът до private полетата на класа няма да е разрешен.

clip_image007[9]

Нивото на достъп на елемент от класа, се определя на ниво клас, а не на ниво обект от даден клас.

Съответно, резултатът от изпълнението на метода main(), който деклари­рах­ме в класа Dog ще бъде следния:

My dog's name is Sharo

wow-wow

Конструктори

В обектно-ориентираното програмиране, когато създаваме обект от даден клас, е необходимо да извикаме елемент от класа, наречен конструктор.

Какво е конструктор?

Конструктор на даден клас, наричаме псевдометод, който няма тип на връщана стойност, носи името на класа и който се извиква чрез ключо­вата дума new.

Задачата на конструктора е да задели памет в хийпа, където ще съхраня­ват данните, които се пазят в полетата на конкретния обект (тези, които не са static), инициа­ли­зира всяко поле с подразбиращата се за типа му стойност и връща референция към новосъздадения обект.

Извикване на конструктор

За разлика от методите, в Java, единствения начин да извикаме един конструктор е чрез използването на ключовата дума new.

Нека разгледаме един пример, от който ще стане ясно как работи кон­структора. От главата "Създаване и използване на обекти", знаем как се създава обект:

Dog myDog = new Dog();

В случая, чрез ключовата дума new, стартираме конструктора на класа Dog. След това, той заделя паметта необходима за новосъздадения обект от тип Dog:

clip_image026

Инициализира полетата му, ако има такива, с подразбира­щи­те се стойнос­ти, за съответните им типове:

clip_image028

Ако създаването на новия обект е завършило успешно, конструкторът връща референция към него, която ние присвояваме на променливата myDog, от тип – класа Dog:

clip_image030

Деклариране на конструктор

Ако имаме класа Dog, ето как би изглеждал неговия най-опростен кон­струк­тор:

public Dog() {    }

Формално, декларацията на конструктора изглежда по следния начин:

[<modifiers>] <class_name>([<parameters_list>])

Както вече казахме, конструкторите приличат на методи, но нямат тип на връщана стойност (затова ги нарекохме псевдометоди).

Име на конструктора

В Java, задължително, името на всеки конструктор съвпада с името на кла­са, в който го декларираме - <class_name>. В примера по-горе, името на конструктора е същото, каквото е името на класа – Dog. Трябва да знаем, че както при методите, името на конструктора винаги е следвано от кръгли скоби – "(" и ")".

Трябва да отбележим, че в Java е напълно легално, да се декларира метод, който притежава име, което съвпада с името на класа. Разбира се това не го прави конструктор, тъй като конструкторите нямат тип на връщаната стойност. Ето един такъв пример:

                MyClass.java               

public class MyClass {

 

    // LEGAL constructor

    public MyClass() {

    }

 

    // Misleading method - has return type

    String MyClass() {

        return "MyClass() method has finished successfully.";

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        MyClass instance = new MyClass();

 

        // Calling the tricky method...

        System.out.println(instance.MyClass());

    }

}

Списък с параметри

По подобие на методите, ако за създаването на обекта, са необходими допълнителни данни, конструкторът ги получава чрез списък от пара­метри – <parameters_list>. В примерния конструктор на класа Dog, няма нужда от допълнителни данни за създаване на обект от такъв тип и затова няма деклариран списък от параметри. Повече за списъка от параметри ще разгледаме в една от следващите секции – "Деклариране на конструк­тор с параметри".

Разбира се след декларацията на конструктора, следва неговото тяло, което е като тялото на всеки един метод в Java.

Модификатори

Забелязваме, че в декларацията на конструктора, може да се добавят модификатори – <modifiers>. За модификаторите, които познаваме и които не са модификатори за достъп, т.е. final и static, трябва да кажем, че не са позволени за употреба при декларирането на конструк­тори.

Видимост на конструкторите

По подобие на полетата и методите на класа, конструкторите, могат да бъдат декларирани с нива на достъп public, protected, default и private. Нивото на достъп protected, ще бъде обяснено в главата "Прин­ципи на обектно-ориентираното програмира­не". За остана­лите нива на достъп, трябва да кажем, че видимостта на кон­струк­торите е същата като тази на полетата и методите.

Ниво на достъп public

Когато конструкторът е с модификатор за достъп public, той може да бъде изви­кан от кой да е друг клас (стига видимостта на неговия собствен клас да го позволява). В контекста на примерите с класовете Dog и Kid, които използвахме в предните секции, ако нивото на достъп на целия клас Dog е public, и съответно конструкторът му също е с видимост public, обекти от тип Dog, могат да бъдат създавани в класа Kid, независимо Kid в кой пакет е деклариран:

                  Dog.java                 

public class Dog {

    public String name = "Sharo";

 

    public Dog() {    }

 

    // ... Rest of the class body ...

}

и съответно:

                  Kid.java                 

public class Kid {

    public static void main(String[] args) {

 

        // ... Constructor invocation ...

        Dog myDog = new Dog();

 

        System.out.println("My dog is called " + myDog.getName());

    }

}

Ниво на достъп default

Ако конструкторът е деклариран без модификатор за достъп, т.е. има ниво на достъп default, обекти от нашия клас могат да бъдат създавани само в рамките на класа ни, или в класовете, които се намират в пакета, в който се намира нашия клас.

С други думи, ако класът Kid, е в пакет package2, а класът Dog, се намира в пакет package1 и съответно конструкторът на класа Dog е без модифика­тор за достъп:

                  Dog.java                 

package package1;

 

public class Dog {

    // ...

 

    Dog() {     } // Constructor with Default Access Control

 

    // ...

}

Създаването на обекта, рефериран от променливата myDog в метода main() на класа Kid, ще е невъзможно:

                  Kid.java                 

public class Kid {

    public static void main(String[] args) {

 

        // ... Constructor invocation ...

        Dog myDog = new Dog(); // IMPOSSIBLE!

 

        // ...

    }

}

Съобщението за грешка, което компилаторът ще изведе, ще бъде следното:

The constructor Dog() is not visible.

Ниво на достъп private

Както можем да се досетим, когато модификаторът за достъп в деклара­цията на един конструктор е private, то можем да създаваме обекти от тип този клас, само в рамките на класа. Всички останали класове, независимо в кой пакет се намират, не могат да извикват конструктор с ниво на видимост private.

Ако в декларацията на конструктора на класа Dog е включен модифика­то­ра private:

private Dog() {}

Независимо в кой пакет е класа Kid, при опит да създадем обект от тип Dog, съобщението за грешка ще бъде същото, което бе указано в секцията за ниво на достъп default:

The constructor Dog() is not visible.

Инициализация на полета в конструктора

Както научихме по-рано, при извикването на конструктора, се заделя памет за полетата на обекта от дадения клас, които не са декларирани с модификатор за достъп static, като паметта за тези полета се инициали­зи­ра със стойностите по подразбиране за съответния тип (вж. секция "Извикване на конструктор").

Освен това, чрез конструкторите най-често инициализираме полетата на класа, със стойности зададени от нас, а не с подразбиращите се за типа.

Например, в примерите, които разглеждахме до момента, винаги полето name на обекта от тип Dog, го инициализирахме по време на неговата декларация:

String name = "Sharo";

Вместо да правим това по време на декларацията на полето, по-добър стил на програмиране е да му дадем стойност в конструктора:

                  Dog.java                 

public class Dog {

    String name;

 

    public Dog() {

        this.name = "Sharo";

    }

 

    // ... The rest of the class body ...

}

В някои книги се препоръчва, въпреки че инициализираме полетата в конструктора, изрично да присвояваме подразбира­щи­те се за типа им стойности по време на инициализация, с цел да се подобри четимостта на кода, но това е въпрос на личен избор:

                  Dog.java                 

public class Dog {

    private String name = null;

 

    public Dog() {

        this.name = "Sharo";

    }

 

    // ... The rest of the class body ...

}

Инициализация на полета в конструктора – представяне в паметта

Нека разгледаме подробно, какво прави конструкторът след като бъде извикан и в тялото му инициализираме полетата на класа. Знаем, че при извикване, той ще задели памет за всяко поле и тази памет бъде инициа­ли­зи­рана със стойността по подразбиране.

Ако полетата са от примитивен тип, тогава след подразбиращите се стойности, ще бъдат присвоени новите, които ние подаваме.

В случая, когато полетата са от референтен тип, например нашето полето name, конструкторът ще ги инициализира с null. След това ще създаде обекта от съответния тип, в случая низа "Sharo" и накрая ще се присвои референция към новия обект в съответното поле, при нас – полето name.

Същото ще се получи, ако имаме и други полета, които не са примитивни типове и ги инициализираме в конструктора. Например, нека имаме клас, който описва каишка – Collar:

                 Collar.java                

public class Collar {

 

    private int size;

 

    public Collar() {}

}

Нека съответно нашият клас Dog, има поле collar, което е от тип Collar и което инициализираме в конструктора на класа:

                  Dog.java                 

public class Dog {

 

    private String name;

    private int age;

    private double length;

    private Collar collar;

 

    public Dog() {

        this.name = "Sharo";

        this.age = 3;

        this.length = 0.5;

        this.collar = new Collar();

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        Dog myDog = new Dog();

    }

}

Нека проследим стъпките, през които минава конструктора, след като бъде извикан в main() метода. Както знаем, той ще задели памет в хийпа за всички полета, и ще ги инициализира със съответните им подразби­ра­щи се стойности:

clip_image032

След това, конструкторът ще трябва да се погрижи за създаването на обекта за полето name (т.е. ще извика конструктора на класа String, който ще свърши работата по създаването на низа):

clip_image034

След това нашия конструктор ще запази референция към новия низ в полето name:

clip_image036

След това идва ред на създаването на обекта от тип Collar. Нашият конструктор (на класа Dog), извиква конструктора на класа Collar, който заделя памет за новия обект:

clip_image038

След това я инициализира с подразбиращата се стойност за съответния тип:

clip_image040

След това референцията към новосъздадения обект, която конструкторът на класа Collar връща като резултат от изпълнението си, се записва в полето collar:

clip_image042

Накрая референцията към новия обект от тип Dog се присвоява на локалната променлива myDog в метода main():

clip_image044

Помним, че локалните променливи винаги се съхраняват в областта от оперативната памет, наречена стек, а обектите – в частта, наречена хийп.

Последователност на инициализиране на полетата на класа

За да няма обърквания, нека отбележим последователността, в която се инициализират полетата на един клас, независимо от това дали сме им дали стойност по време на декларация и/или сме ги инициализирали в конструктора.

Първо се заделя памет за съответното поле в хийпа и тази памет се инициализира със стойността по подразбиране на типа на полето. Напри­мер, нека разгледаме отново нашия клас Dog:

                  Dog.java                 

public class Dog {

    String name;

 

    public Dog() {

        System.out.printf("this.name has value of: %s\n",

            this.name);

        // ... No other code here ...

    }

    // ... Rest of the class body ...

}

При опит да създадем нов обект от тип нашия клас, в конзолата ще бъде отпечатано съответно:

this.name has value of: null

Втората стъпка на виртуалната машина, след инициализирането на полетата със стойността по подразбиране за съответния тип е, ако е зада­дена стойност при декларацията на полето, тя да му се присвои.

С други думи, ако променим реда от класа Dog, на който декларираме полето name, го променим по следния начин:

String name = "Walcho";

Полето първоначално ще бъде инициализирано със стойност null и след това ще му бъде присвоена стойността Walcho.

Съответно, при всяко създаване на обект от нашия клас:

public static void main(String[] args) {

    Dog dog = new Dog();

}

Ще бъде извеждано:

this.name has value of: Walcho

Едва след тези две стъпки на инициализация на полетата на класа (ини­циализиране със стойностите по подразбиране и евентуално стойността зададена от програмиста по време на декларация на полето), се извиква конструкторът на класа. Едва тогава, полетата получават стойностите, с които са им дадени в тялото на конструктора.

Модификатор final на полета и стойности по подразбиране

Ако се опитаме да декларираме поле с модификатор final и не го ини­циализираме на нито едно място в класа, то това поле няма да бъде инициализирано със стойността по подразбиране. Затова, даването на стойност на това поле, трябва да стане на реда на неговото деклариране. В противен случай, компилаторът ще изведе грешка.

Например, ако се опитаме да компилираме класа FinalModifierTest, като не инициализираме полето по време на неговото деклариране:

             FinalModifierTest.java            

class FinalModifierTest {

    final int age; // There is no initializing value

 

    public static void main(String[] args) {

        FinalModifierTest instance = new FinalModifierTest();

    }

}

Ще получим следното съобщение за грешка:

The blank final field age may not have been initialized

За да избегнем това, трябва или да дадем стойност на полето age на реда на неговата декларация, или да декларираме конструктор и да го инициа­лизираме в него. Например:

FinalModifierTest() {

    age = 3;

}

Сега класът ни се компилира без проблеми.

Деклариране на конструктор с параметри

В предната секция, видяхме как можем да дадем стойности на полетата, различни от стойностите по подразбиране. Много често обаче, по време на декларирането на конструктора, не знаем какви стойности ще приемат различните полета. За да се справим с този проблем, по подобие на методите с параметри, нужната информация, която трябва за работата на конструктора, му се подава чрез списъка с параметри. Например:

public Dog(String dogName, int dogAge, double dogLength) {

    name = dogName;

    age = dogAge;

    length = dogLength;

    collar = new Collar();

}

Съответно извикването на конструктор с параметри, става по същия начин както извикването на метод с параметри – нужните стойности ги подаваме в списък, чийто елементи са разделени със запетайки:

public static void main(String[] args) {

 

    Dog myDog = new Dog("Bobi", 2, 0.4); // Passing parameters

 

    System.out.println("My dog " + myDog.getName() +

        " is " + myDog.age    + " year(s) old. " +

        " and it has length: " + myDog.length     + " m");

}

Резултатът от изпълнението на този main() метод е следния:

My dog Bobi is 2 year(s) old. It has length: 0.4 m

Трябва да знаем, че нямаме ограничение за броя на конструкторите, които можем да създадем. Единственото условие е те да се различават по сигнатурата си (какво е сигнатура обяснихме в главата "Методи").

Област на действие на параметрите на конструктора

По аналогия на областта на действие на променливите в списъка с пара­метри на един метод, променливите в списъка с параметри на един кон­струк­тор имат област на действие от отварящата скоба на конструк­то­ра до затва­рящата такава, т.е. в цялото тяло на конструктора.

Много често, когато декларираме конструктор с параметри, е възможно да именуваме променливите от списъка му с параметри, със същите имена, като имената на полетата, които ще бъдат инициализирани. Нека за при­мер вземем отново конструктора, който декларирахме в предходната секция:

public Dog(String name, int age, double length) {

    name = name;

    age = age;

    length = length;

    collar = new Collar();

}

Нека компилираме и изпълним съответно main() метода, който също из­пол­звахме в предходната секция. Ето какъв е резултатът от изпълне­ние­то му:

My dog null is 0 year(s) old. It has length: 0.0 m

Странен резултат, нали? Всъщност се оказва, че не е толкова странен. Обяснението е следното – областта, в която действат про­мен­ливите от списъка с параметри на конструктора, припокрива областта на действие на полетата, които имат същите имена, в конструктора. По този на­чин не даваме никаква стойност на полетата, тъй като на практика ние не ги достъпваме. Например, вместо на полето age, ние присвояваме стойността на променливата age на самата нея:

age = age;

Както видяхме в секцията "Припокри­ва­не на област на действие на полета и локални променливи", за да избегнем това разминаване, трябва да достъ­пим полето, на което искаме да присвоим стойност, но чието име съвпада с името на променлива от списъка с параметри, използвайки ключовата дума this:

public Dog(String name, int age, double length) {

    this.name = name;

    this.age = age;

    this.length = length;

    this.collar = new Collar();

}

Сега, ако изпълним отново main() метода:

public static void main(String[] args) {

 

    Dog myDog = new Dog("Bobi", 2, 0.4);

 

    System.out.println("My dog " + myDog.getName() +

        " is " + myDog.age    + " year(s) old. " +

        " and it has length: " + myDog.length     + " m");

}

Резултатът ще бъде точно какъвто очакваме да бъде:

My dog Bobi is 2 year(s) old. It has length: 0.4 m

Конструктор с променлив брой аргументи

Подобно на методите с променлив брой аргументи, които разгледахме в главата "Методи", конструкторите също могат да бъдат декла­ри­ра­ни с параметър за променлив брой аргументи. Правилата за деклара­ция и извикване на конструктори с променлив брой аргументи са същите, каквито описахме за декларацията и извикването при методи:

-     Когато декларираме конструктор с променлив брой аргументи, тряб­ва да декларираме типа на аргументите, които ще бъдат подавани на метода, следван от три точки, след което името на масива, в който ще се съхраняват тези аргументи. Например за целочислени аргу­менти –  int... numbers.

-     Позволено е, конструкторът с променлив брой параметри да има и други параметри в списъка си от параметри.

-     Параметърът за променлив брой аргументи трябва да е последен в списъка от параметри на конструктора.

Нека разгледаме примерна декларация на конструктор на клас, който описва лекция:

public Lecture(String subject, String... studentsNames) {

    // ... Initialization of the instance variables ...

}

Първият параметър в декларацията е името на предмета, по който е лек­цията, а следващия параметър е за променлив брой аргументи – имената на студентите. Ето как би изглеждало примерното създаването на обект от този клас:

Lecture lecture =

    new Lecture("Biology",  "Pencho", "Mincho", "Stancho");

Съответно, като първи параметър сме подали името на предмета – "Biology", а всички оставащи аргументи – имената на присъстващите студенти.

Варианти на конструкторите (overloading)

Както видяхме, можем да декларираме конструктори с параметри. Това ни дава възможност да декларираме конструктори с различна сигнатура (брой и подредба на параметрите), с цел да предоставим удобство на тези, които ще създават обекти от нашия клас. Създа­ва­нето на конструк­тори с различна сигнатура се нарича създаване на варианти на кон­структорите (constructors" over­loa­ding).

Нека вземем за пример класа Dog. Можем да декларираме различни кон­струк­тори:

public Dog() {                                        // NO parameters

    this.name = "Sharo ";

    this.age = 1;

    this.length = 0.3;

    this.collar = new Collar();

}

 

public Dog(String name) {                       // One parameter

    this.name = name;

    this.age = 1;

    this.length = 0.3;

    this.collar = new Collar();

}

 

public Dog(String name, int age) {      // Two parameters

 

    this.name = name;

    this.age = age;

    this.length = 0.3;

    this.collar = new Collar();

}

 

public Dog(String name, int age,            // Three parameters

                    double length) {

    this.name = name;

    this.age = age;

    this.length = length;

    this.collar = new Collar();

}

 

public Dog(String name, int age,            // Four parameters

                    double length,

                    Collar collar) {

    this.name = name;

    this.age = age;

    this.length = length;

    this.collar = collar;

}

Преизползване на конструкторите

В последния пример, който дадохме, видяхме, че в зависимост от нуждите за създаване на обекти от нашия клас, може да декларираме различни варианти на конструктори. Но също така забелязваме, че голяма част от кода на тези конструктори се повтаря. Това ни кара да се замислим, дали няма начин един конструктор, който вече извършва дадена инициализа­ция, не може да бъде преизползван от другите, които правят същата инициализация. От друга страна, в началото на главата казахме, че един конструктор не може да бъде извикан както се извикват методите, а само чрез ключовата дума new.

В Java, съществува механизъм, чрез който един конструктор да извиква конструктор деклариран в същия клас:

this([<parameters_list>])

Извикването става с помощта на ключовата дума this, следвана от кръгли скоби. Ако конструкторът, който искаме да извикаме е с параметри, в скобите трябва да добавим списък от параметри, които да му подадем.

Ето как би изглеждал кодът от предната секция, в който вместо да повта­ряме инициализацията на всяко едно от полетата, извикваме конструк­тори, декларирани в същия клас:

public Dog() {

    this("Sharo");                                              // Constructor call

}

 

public Dog(String name) {

    this(name, 1);                                          // Constructor call

}

 

public Dog(String name, int age) {

    this(name, age, 0.3);                             // Constructor call

}

 

public Dog(String name, int age, double length) {

    this(name, age, length, new Collar());    // Constructor call

}

 

public Dog(String name, int age,    double length, Collar collar) {

    this.name = name;

    this.age = age;

    this.length = length;

    this.collar = collar;

}

Преди свободно да декларираме конструктори, които извикват други конструктори в класа, трябва да знаем, че ако в един конструктор викаме друг конструктор, то това трябва да стане на първия ред. Например, ако взе­мем конструктора с три параметъра по-горе и решим да направим следното:

public Dog(String name, int age, double length) {

    Collar collar = new Collar();

    this(name, age, length, collar);        // NOT on the first line

}

Компилатора ще изведе следното съобщение за грешка:

Constructor call must be the first statement in a constructor.

Нека отбележим още веднъж:

clip_image007[10]

Ако в един клас, един конструктор вика друг конструктор от същия клас, то извиква­ният конструктор трябва да е на пър­вия ред в извикващия кон­струк­тор. В противен случай, класът няма да се компилира.

Конструктор по подразбиране (implicit constructor)

Нека разгледаме следния въпрос – какво става, ако не декларираме кон­струк­тор в нашия клас? Как ще създа­дем обекти от този тип?

Когато не декларираме нито един конструктор, компила­то­рът ще създаде един за нас и той ще се използва при създаването на обекти от типа на нашия клас. Този конструктор се нарича конструктор по подразби­ране (implicit constructor).

clip_image007[11]

Когато не дефинираме нито един конструктор в даден клас, компилаторът ще създаде един, наречен конструк­тор по подразбиране.

Например, декларираме класа Collar, без да декларираме никакъв кон­струк­тор в него:

                 Collar.java                

public class Collar {

 

    private int size;

 

    public int getSize() {

        return this.size;

    }

}

Въпреки това ще можем да създадем обекти от тип, този клас, по следния начин:

Collar collar = new Collar();

Конструкторът по подразбиране изглежда по следния начин:

<class_access_level> <class_name>()

Трябва да знаем, че конструкторът по подразбиране винаги носи името на класа <class_name>, винаги списъкът му с параметри е празен и винаги нивото му на достъп съвпада с нивото на достъп на класа <class_access_level>.

clip_image007[12]

Конструкторът по подразбиране е винаги без парамет­ри.

За да се уверим, че конструктора по подразбиране винаги е без пара­метри, нека направим опит да извикаме подразбиращия се конструк­тор, като му подадем параметри:

Collar collar = new Collar(5);

Компилаторът ще изведе следното съобщение за грешка:

The constructor Collar(int) is undefined.

Работа на конструктора по подразбиране

Както се досещаме, единственото, което конструктора по подразбиране ще направи при създаването на обекти от нашия клас, е да задели памет за полетата на класа ни (които не са статични) и да ги инициализира с подразбиращите се стойности. Например, ако в класа Collar не сме декларирали нито един конструктор и създадем обект от него и се опитаме да отпечатаме стойността в полето size:

public static void main(String[] args) {

    Collar collar = new Collar();

    System.out.println("Collar's size is: " + collar.getSize());

}

Резултатът ще бъде:

Collar's size is: 0

Виждаме, че стойността, която е запазена в полето size на обекта collar, е точно стойността по подразбиране.

Разлика между конструктор по подразбиране и конструктор без параметри

Трябва да знаем, че ако декларираме поне един конструктор в един клас, тогава компилаторът няма да създаде конструктор по подразбиране.

За да проверим това, нека разгледаме следния пример:

public Collar(int size) {

    this();

    this.size = size;

}

Нека това е единственият конструктор на класа Collar. В него се опитва­ме да извикаме конструктор без параметри, надявайки се, че компилато­рът ще е създал конструктор по подразбиране за нас (който знаем, че е без параметри). След като се опитаме да компилираме, ще разберем, че това, което се опитваме да направим, е невъзможно. След като сме декла­ри­рали дори един единствен конструктор, компилаторът няма да създаде конструктор по подразбиране за нас:

The constructor Collar() is undefined.

Преди да приключим със секцията за конструкторите, нека кажем нещо много важно:

clip_image007[13]

Въпреки че конструкторът по подразбиране и този, без параметри, си приличат по сигнатура, те са напълно различни.

Конструкторът по подразбиране се създава от компилатора, ако не декла­ри­раме нито един конструктор в нашия клас, а конструкторът без пара­метри го декларираме ние. Освен това конструкторът по подразбиране винаги ще има нивото на достъп, което има класа. Нивото на достъп на конструктора без параметри зависи отново от нас – ние го определяме.

Модификатор final – особености

До момента видяхме употребата на модификатора final, при декларация­та на полетата на класа. По-късно в тази глава, в секцията "Константи (constants)", ще видим как с негова помощ ще декларираме константи на класа.

Деклариране на локални променливи с модификатор final

Сега ще разгледаме случая, когато той може да бъде използван при декларацията на локални променливи.

От главата "Методи" помним, че когато декларираме промен­лива в тялото на един метод, я наричаме "локална променлива" (local variable) за метода. Съответно, ако декларираме една променлива в тялото на кон­структор, тя също се нарича локална.

Трябва да знаем, че една локална променлива може да бъде декларирана с модификатор final.

Както вече се досещаме, това ще означава, че веднъж инициализирана, на тази променлива няма да може да бъде присвоявана друга стойност. Нека въпреки всичко опитаме:

public static void main(String[] args) {

 

    final int number = 3;   // Declaring final local variable

 

    number = 4;                     // Unsuccessfull attempt to modify it

}

Съответния "отговор", който получаваме от компилатора за последния ред на метода main(), е следният:

The final local variable number cannot be assigned. It must be blank and not using a compound assignment.

От грешката е ясно, че когато инициализи­раме една локална променлива веднъж, не можем да го направим втори път. Съответно, за да решим проблема, трябва да махнем реда, на който се опитваме да модифицираме нашата локална променлива, или да мах­нем final от декларацията й.

Това, че една локална променлива може да бъде декларирана с модифи­катор final, не променя това, което знаем от главата "Методи". То е, че преди да бъдат използвани локалните променливи, те трябва да бъдат винаги инициализирани.

Ако в нашия пример се опитаме да декларираме нашата променлива number и да пресметнем квадрата й в последствие:

public static void main(String[] args) {

 

    final int number;

 

    int square = number*number; // Uninitialized local variable...

}

Ще получим познатата грешка:

The local variable number may not have been initialized.

Съответно, решението е да инициализираме променливата по време на нейната декларация.

Локални променливи от референтен тип и модификатор final

До момента винаги разглеждахме примери, в които, полето или локалната променли­ва, които се декларират с модификатор final, са от примитивен тип. Това беше целенасочено, тъй като не знаехме съ­щината на обектите, как те се представят в паметта и т.н. Сега обаче, след като знаем всичко това, ще разгледаме и случаят, когато декларираме с модификатор final поле или локална променлива от референтен тип.

Принципно, поведението на една променлива или поле от референтен тип, декларирани с модификатор final е същото както и при локална променлива или поле от примитивен тип – веднъж инициализирани, те не могат да получат друга стойност.

public static void main(String[] args) {

    final Dog dog = new Dog("Walcho");

    dog = new Dog("Sharo");

}

Разбира се това, което се опитваме да направим в кода е некоректно и компилаторът ще изведе познатото ни съобщение за грешка:

The final local variable dog cannot be assigned. It must be blank and not using a compound assignment

Тънкостта тук е, че на една локална промен­лива от референтен тип, след първоначалната инициализа­ция, не можем да присвоим референция към друг обект, но можем да модифицираме стойностите на полетата на обекта (стига самият обект да позволява това разбира се).

clip_image007[14]

Стойността (т. е. референцията), която се пази в една final променлива (или поле) от референтен тип, не може да бъде модифицирана (т.е. да й бъде присвоена референция към друг обект), но е възможно, обектът, към който "сочи" въпросната референ­ция да бъде модифициран.

Нека разгледаме горния пример:

public static void main(String[] args) {

    final Dog dog = new Dog("Walcho");

    System.out.printf("My dog's name is: %s\n", dog.getName());

 

    dog.setName("Sharo");

    System.out.printf("My dog's name is: %s\n", dog.getName());

}

Съответно изходът от изпълнението на този код е следният:

My dog's name is: Walcho

My dog's name is: Sharo

Както виждаме, не променяме стойността на променливата dog, но проме­няме стойността на полето name на обекта от тип Dog.

Описаното поведение е същото, когато говорим и за поле на клас, декла­рирано с модификатор final.

Деклариране на методи и конструктори с параметри, които имат модификатор final

Когато декларираме метод или конструктор с параметри, параметрите му в списъка с параметри могат да бъдат декларирани с модификатор final. Това става, като в с декларацията на съответния параметър, пред типа на параметъра поставим ключовата дума final:

public void doSth(final int arg) {

    // Do something...

}

Както знаем, параметрите от списъка с параметри на метод или конструк­тор, технически са просто локални променливи. Следователно, всичко, което казахме до тук за локалните променливи декларирани с модифи­катор final, е в сила и за параметри декларирани с този модификатор, независимо дали са от примитивен или референтен тип.

Може би изниква въпроса, защо би ни било нужно да декларираме параметър на метод или още повече на конструктор с такъв модификатор? Отговорът е, че модификаторът final, ни осигурява защита. Той ни пред­пазва някой да не "подме­ни" обектът, към който сочи нашия параметър с чужд обект. С други думи, ако един параметър в деклара­цията на един метод не е деклариран с модификатор final, това позволява на произ­волно място в тялото на метода, на въпросния параметър да се присвои референция към друг обект. По този начин нашият метод няма да работи както се очаква и така ще се наруши сигурността на цялата програма.

Може би всичко това звучи странно, но всичко ще се изясни, след като се запознаем с главата "Принципи на обектно-ориентираното програмира­не".

Свойства (properties)

В някои езици за обектно-ориентирано програмиране (например Delphi, Free Pascal, Visual Basic, D, Python), свойство (proper­ty) се нарича специален вид елемент на класа, който е нещо средно между поле и метод. Характерното е, че достъпът и модификацията на свойствата на класа се осъществява единствено чрез специален вид методи.

Свойствата в Java

Въпреки, че Java е обектно-ориентиран език, в нейната спецификация няма елемент от класа, който да съответства на идеята за свойство. От друга страна, тъй като използването свойства е доказано добра практика и важна част от концепциите на обектно-ориентираното програмиране, в тази секция ще разгледаме, как свойствата могат да бъдат реализирани в един Java клас. Това става чрез деклариране на два метода – един за достъп (четене) и един за модификация (записване) на стойността на съответното свойство.

Нека разгледаме един пример. Нека имаме отново клас Dog, който описва куче. Характерно свойство за едно куче е, например, цвета му (colour). Достъпът до свойството цвят на едно куче може да осъществим по следния начин:

// Getting property

String colourName = dogInstance.getColour();

 

// Setting property

dogInstance.setColour("black");

Свойства – капсулация на достъпа до полетата

Основната цел на свойствата е да осигуряват капсулация на класа, в който са декларирани.

Капсулацията (encapsulation) наричаме скриването на физическото представяне на данните в един клас, така че, ако в последствие променим това представяне, това да не рефлектира върху останалите класове, които използват нашия клас.

Чрез синтаксиса на Java, най-често това става, като декларираме полета (физи­чес­кото представяне на данните) с възможно най-ограничено ниво на видимост (най-често с модификатор private) и декларираме достъпът до тези полета (четене и модифициране) да може да се осъществява единствено чрез специални методи.

Капсулация – пример

За да онагледим какво представлява капсулацията, която предоставят свойствата на един клас, както и самите свойства, ще разгледаме един пример.

Нека имаме клас, който представя точка от двумерното пространство със свойства – координатите (x, y). Ето как би изглеждал той, ако деклари­раме всяка една от координатите, като поле:

                 Point.java                

public class Point {

 

    private double x;

    private double y;

 

    public Point(int x, int y) {

        this.x = x;

        this.y = y;

    }

 

    public double getX() {

        return x;

    }

 

    public void setX(double x) {

        this.x = x;

    }

 

    public double getY() {

        return y;

    }

 

    public void setY(double y) {

        this.y = y;

    }

}

Както виждаме, полетата на обектите от нашия клас (т.е. координатите на точките), не могат да бъдат достъпвани чрез точкова нотация. Ако създадем обект от клас Point, ние можем да модифицираме и четем свойствата на точката, единствено чрез методите за достъп до тях:

                 PointTest.java                

public class PointTest {

 

    public static void main(String[] args) {

        Point myPoint = new Point(2, 3);

       

        double myPointXCoordinate = myPoint.getX(); // Access

        double myPointYCoordinate = myPoint.getY(); // Access

       

        System.out.println("The X coordinate is: " +

            myPointXCoordinate);

        System.out.println("The Y coordinate is: " +

            myPointYCoordinate);

    }

}

Резултатът от изпълнението на този main() метод ще бъде:

The X coordinate is: 2.0

The Y coordinate is: 3.0

Ако обаче решим, да променим вътрешното представяне на свойствата на точката, например вместо две полета, ги декларираме като едномерен масив с два елемента:

                 Point.java                

public class Point {

 

    private double[] coordinates;

 

    public Point(int x, int y) {

        coordinates = new double[2];

 

        // Initializing the x coordinate

        coordinates[0] = x;

 

        // Initializing the y coordinate

        coordinates[1] = y;

    }

 

    public double getX() {

        return coordinates[0];

    }

 

    public void setX(double x) {

        coordinates[0] = x;

    }

 

    public double getY() {

        return coordinates[1];

    }

 

    public void setY(double y) {

        coordinates[1] = y;

    }

}

Резултатът от изпълнението на main() метода няма да се промени и ре­зул­та­тът ще бъде същия, без да променяме дори символ в кода на класа PointTest.

Точно това е добър пример за добра капсулация на данните на един обект, която предоставят свойствата – скриваме вътрешното представяне на информацията, като декларираме методи за достъп до него и ако в последствие настъпи промяна в него, това няма да рефлектира върху другите класове, които използват нашия клас, тъй като те ползват само методите му и не знаят как е представена информацията "зад кулисите".

Конвенция за свойствата в Java

За да декларираме едно свойство в Java, трябва да декларираме методи за достъп (четене и промяна) на съответното свойство, които имат строго определени правила за именуване. Също така трябва да решим по какъв начин ще съхраняваме ин­фор­ма­цията за това свойство в класа.

За всяко едно от тези условия има конвенция (която е част от JavaBeans спецификацията). Сега ще дадем подробна информация за всяко едно от тях.

Физическо представяне на свойствата в класа

Както видяхме по-горе, свойствата могат да имат различно представяне в един клас. В нашия пример, свойствата на класа Point, първоначално бяха представени като две полета, след това като чрез едно поле-масив.

Ако обаче решим, вместо да пазим информацията за свойствата на точката в полета, можем да я запазим във файл или база данни и всеки път, когато се наложи да достъпваме съответното свойство, можем да четем/пишем от файла или базата, вместо да достъпваме полетата на класа. Тъй като свойствата се достъпват чрез методи, които ще разгле­даме след малко, за класовете, които ще използват нашия клас, това как се съхранява информацията няма да има значение (заради добра капсула­ция!).

В най-честия случай обаче, информацията за свойствата на класа се пази в поле на класа, което както казахме по-горе, има възможно най-стриктно ниво на видимост. Най-често, нивото на достъп на свойствата на полетата е private.

clip_image007[15]

Принципно няма значение по какъв начин физически ще бъде пазена информацията за свойствата в един Java клас, но обикновено това става чрез поле на класа с максимално рестриктирано ниво на достъп.

Представяне на свойство без декларация на поле

Нека разгледаме един пример, в който свойството не се пази нито в поле, нито някъде другаде, а се преизчислява.

Нека имаме клас Rectangle, който представя геометричната фигура пра­воъ­гъл­ник. Съответно този клас има две полета – за ширина width и дължина height. Нека също така нашия клас има едно свойство – лице, area. Тъй като винаги чрез дължината и ширината на правоъгълника можем да намерим стойността на свойството лице, не е нужно да имаме отделно поле в класа, за да пазим тази стойност. По тази причина, можем да си декларираме просто един метод за получаване на лицето, в който пресмятаме формулата за лице на правоъгълник:

                 Rectangle.java                

public class Rectangle {

    private float width;

    private float height;

 

    public Rectangle(float width, float height) {

        this.width = width;

        this.height = height;

    }

 

    // Obtaining the value of the property area

    public float getArea() {

        return this.width * this.height;

    }

}

Както ще видим след малко не е задължително едно свойство да има едновременно метод за модификация и за четене на стойността. Затова е напълно легално, ако декларираме само метод за чете на свойството area на правоъгълника – няма смисъл от метод, който модифицира стойността на лицето на един правоъгълник, тъй като то е винаги едно и също при определена дължина на страните.

Метод за четене на стойността на свойство

При декларацията на метод за четене на стойността на едно свойство трябва да се спазват определени правила:

public <property_type> get<property_name>()

Методът трябва винаги да е деклариран с ниво на видимост public и трябва да има тип на връщана стойност, същия, като типа на свойството - <property_type>. Освен това, името на метода, трябва да се конструира по специално правило – той винаги започва с get, след което следва име­то на свойството, започвайки с главна буква, спазвайки правилото camelCase. Например, ако имаме свойство height, то името на метода за четене на стойността на това свойство, трябва да бъде getHeight.

Ето няколко примера за правилно декларирани методи за четене на свойство:

public int getMyValue()         // myValue property

public String getColour()       // colour property

public double getX()              // x-coordinate property

Правилото за именуване на метод за четене на стойност на свойство има една добавка. Когато свойството е от тип boolean или Boolean, тогава освен с get, името на метода може да започва с is. Например:

public boolean isStopped()        // stopped property

public boolean isMyStatus()   // myStatus property

Метод за промяна на стойността на свойство

По подобие на метода за четене на стойността на едно свойство, когато декларираме метод за промяна стойността на едно свойство, трябва да се съобразяваме с дадени правила:

public void set<property_name>(<property_type> parameter_name)

Методът, който модифицира едно свойство, винаги трябва да е с public модификатор за достъп и винаги да е с тип на връщана стойност void.

Също така, името на метода трябва да започва винаги със set, следвано от името на свойството, като първата буква от името на свойството е главна (т.е. отново спазваме правилото camelCase). Например, ако имаме свойство width, методът за промяна на това свойство трябва да се именува – setWidth.

Последното условие, на което трябва да отговаря един метод за промяна стойността на свойство е, че той трябва да има списък с параметри, който има точно един параметър. Този параметър трябва да е със същия тип, какъвто е типът на свойството – <property_type>.

Нека разгледаме няколко примера за правилно декларирани методи за промяна на свойство:

public void setMyValue(int myValue) // myValue :: int, property

public void setColor(String colourName)   // color :: String,

                                                                // property

public void setX(double x) // x-coordinate :: double, property

За разлика от методите за четене на свойство, когато декларираме метод за промяна на свойство, което е от тип boolean, няма промяна в префикса set от правилото за създаване името на този метод:

public void setStopped(boolean stopped)       // stopped :: boolean,

                                                                    // property

Видове свойства

Преди да приключим трябва да кажем още нещо за свойствата в един клас. В зависимост от особеностите им, можем да декларираме свойствата по следния начин:

-     Само за четене, т.е. тези свойства имат само get-метод, както в примера с лицето на правоъгълник.

-     Само за модифициране, т.е. тези свойства имат само set-метод, но не и метод за четене на стойността на свойството.

-     И най-честият случай е, когато свойството може да има метод както за четене, така и за промяна на стойността.

Статични членове на класа (static members)

Когато един елемент на класа е деклариран с модификатор static, ние го наричаме статичен. Тъй като статични могат да бъдат само полетата и методите на класа, когато говорим за статични членове (елементи) на класа ще визираме точно тях.

За какво се използват статичните елементи?

Преди да разберем принципа, на който работят статичните елементи на класа, нека разгледаме причините, поради които се налага използването им.

Метод за сбор на две числа

Нека си представим, че имаме клас, в който един метод винаги работи по един и същ начин. Например, нека неговата задача е да събира две числа, подадени в списъка му от параметри и да връща резултата от сбора им. Виждаме, че няма да има никакво значение кой обект от този клас ще изпълни този метод, тъй като той винаги ще се държи по един и същ начин – ще събира две числа, независими от извикващия обект.

С други думи, поведението на метода не зависи от състоянието на обекта (стойностите в полетата на обекта). Тогава защо е нужно да създаваме обект, за да изпълним този метод, при положение, че метода не зависи от никой от обектите от този клас? Защо просто не накараме класа да изпълни този метод?

Брояч на инстанциите от даден клас

Нека разгледаме и друг сценарий. Да кажем, че искаме да пазим в програмата ни текущия брой на обектите, които са били създадени от даден клас. Как ще съхраним тази променлива, която ще пази броя на създадените обекти?

Както знаем, няма да е възможно да я пазим като поле на класа, тъй като при всяко създаване на обект, ще се създава ново копие на това поле за всеки обект, и то ще бъде инициализирано със стойността по подраз­биране. Всеки обект ще пази свое поле за индикация на броя на обектите и обектите няма да могат да споделят информацията по между си. В следващите подсекции ще разберем как да се справим и с този проблем.

Какво е статичен член?

Формално погледнато, статичен член (static member) на класа нари­чаме поле или метод, който има модификатор static в декларацията си. Това означава, че полета и методи маркирани като статични, принад­ле­жат на самия клас, а не на някой конкретен обект от да­де­ния клас.

Следователно, когато маркираме поле или метод като статични, можем да ги използваме, без да създаваме нито един обект от дадения клас. Единственото, от което се нуждаем е да имаме достъп (видимост) до кла­са, за да можем да извикваме статичните методи, или да достъпваме статични полета.

clip_image007[16]

Статичните елементи на класа могат да се използват, без да се създава обект от дадения клас.

От друга страна, ако имаме създадени обекти от дадения клас, тогава статичните полета ще бъдат общи за тях – има само едно копие на статично поле, което се споделя от всички обекти от дадения клас.

Статични полета

Когато създаваме обекти от даден клас, всеки един от тях има различни стойности в полетата си. Например, нека разгледаме отново класа Dog:

                  Dog.java                 

public class Dog {

 

    // Instance variables

    private String name;

    private int age;

}

Той има две полета съответно за име – name и възраст – age. Във всеки обект, всяко едно от тези полета има собствена стойност, която се съхранява на различно място в паметта за всеки обект.

Понякога обаче, искаме да имаме полета, които са общи за всички обекти от даден клас. За да постигнем това, трябва в декларацията на тези полета да използваме модификатора static. Както казахме, такива полета се наричат статични полета. В литературата се срещат, също и като променливи на класа.

Декларация на статични полета

Статичните полета ги декларираме по същия начин, както се декларира поле на клас, като след модификатора за достъп (ако има такъв), добавяме ключовата дума static:

[<access_modifier>] static <field_type> <field_name>

Ето как би изглеждало едно поле dogCount, което пази информация за броя на създадените обекти от клас Dog:

                  Dog.java                 

public class Dog {

 

    // Static variable

    static int dogCount;

 

    // Instance variables

    private String name;

    private int age;

}

Статичните полета се създават, когато за първи път се опитаме да създадем обект от класа, на който принадлежат или когато заредим класа в паметта (как става това обаче, е извън обхвата на тази книга и няма да го разглеждаме). След създаването си, по подобие на обикновените полета в класа, те се инициализират с подразбиращата се стойност за типа си.

Инициализация по време на декларация

Трябва да знаем, че статичните полета са асоциирани с класа, вместо с който и да е обект от дадения клас. Това означава, че всички обекти, съз­дадени по описанието на един клас споделят статичните полета на класа.

Ако по време на декларация на статичното поле, сме задали стойност за инициализация, тя се присвоява на съответното статично поле. Тази инициализация се изпълнява само веднъж – при създаването на полето, веднага след като приключи присвояването на стойността по подразбира­не. При последващо създаване на обекти от този клас, тази инициали­зация на статичното поле няма да се изпълни, тъй като статично­то поле е асоциирано с класа и е незави­си­мо от обектите.

В горния пример например, ако добавим инициализация на статичното поле:

// Static variable - declaration and initialization

static int dogCount = 0;

Тази инициализация ще се извърши при създаването на първия обект от нашия клас или при първия опит да достъпим статичен елемент на класа (повече за това, в следващата секция). Когато извикаме за първи път конструктора на класа Dog или питаме да достъпим някое статично поле или статичен метод на класа, описанието на класа Dog ще се зареди в паметта. Тогава ще се задели памет за статичните му полета, те ще се инициализират със стойностите им по подразбиране. След това за тези статични полета, които имат инициализация по време на декларацията си (както е в нашия случай с полето dogCount), тази инициализация ще се извърши. Едва след тази инициализация ще се създаде първият обект от класа. В последствие обаче, когато създаваме други обекти от същия клас, този процес няма да се повтори, тъй като статичното поле вече съществува и един път създадено, то се споделя между всички обекти в класа.

Достъп до статични полета

За разлика от обикновените (нестатични) полета на класа, статичните, бидейки асоциирани с класа, а не с конкретен обект, могат да бъдат достъпвани, без да бъде създаван обект от дадения клас. Това става като към името на класа, чрез точкова нотация, достъпим името на съответното статично поле:

<class_name>.<static_field_name>

Например, ако искаме да отпечатаме стойността на статичното поле, което пази броя на създадените обекти от нашия клас Dog, това ще стане по следния начин:

public static void main(String[] args) {

    // Аccess to the static variable through class name

    System.out.println("Dog count is now " + Dog.dogCount);

}

Съответно, изходът от изпълнението на този main() метод е:

Dog count is now 0

Въпреки, че по принцип статичните полета се достъпват чрез името на класа, те могат да бъдат достъпвани и чрез променлива, която е референ­ция към конкретен обект:

<class_instance_variable>.<static_field_name>

Ако модифицираме леко последния пример с метода main(), ще видим как можем да из­вле­чем стойността на броя създадени обекти, използвайки някоя локална променлива – dog1, която съхранява референция към обект от тип Dog:

public static void main(String[] args) {

    Dog dog1 = new Dog();

 

    // Accessing the static variable through local variable

    System.out.println("Dog count is now " + dog1.dogCount);

}

Разбира се, изходът е идентичен с този по-горе:

Dog count is now 0

Трябва да знаем обаче, че по-добра практика е да достъпваме статичните елементи на класа, чрез името на класа, вместо чрез някоя променлива, която съхранява референция към обект от този клас, тъй като това прави кода по-четим. Когато използваме променлива, която "сочи" към обект, не става ясно, че полето, което се достъпва чрез нея, е статично.

Модификация на стойностите на статичните полета

Както казахме по-горе, статичните променливи на класа, са споделени от всички обекти и не принадлежат на нито един обект от класа. Съответно, това дава възможност, всеки един от обектите на класа да променя стойностите на статичните полета, като по този начин останалите обекти ще могат да "видят" модифицираната стойност.

Ето защо, например, за да отчетем броя на създадените обекти от клас Dog, е удобно да използваме статично поле, което увеличаваме с единица, при всяко извикване на конструктора на класа, т.е. всеки път, когато създа­ва­ме обект от нашия клас:

                  Dog.java                 

public Dog(String name, int age) {

    this.name = name;

    this.age = age;

 

    dogCount += 1; // Modify the value in the constructor

}

Съответно, за да проверим дали това, което написахме е вярно, ще създадем няколко обекта от нашия клас Dog и ще отпечатаме броя им. Това ще стане по следния начин:

public static void main(String[] args) {

        Dog dog1 = new Dog("Karaman", 1);

        Dog dog2 = new Dog("Bobi", 2);

        Dog dog3 = new Dog("Sharo", 3);

 

        // Access to the static variable

        System.out.println("Dog count is now " + Dog.dogCount);

    }

Съответно изходът от изпълнението на този main() метод е:

Dog count is now 3

Константи (constants)

Преди да приключим с темата за статичните полета, трябва да се запознаем с един особен вид статични полета.

По подобие на константите от математиката, в Java, могат да се създадат полета на класа, които декларирани и инициализирани веднъж, винаги притежават една и съща стойност. Това са константите.

Декларация на константи

Когато декларираме едно поле с модификатори static и final, това поле наричаме константа (constant):

[<access_modifiers>] static final <type> <name>;

Момент на инициализация на константата

Знаем, че когато декларираме едно поле с модификатор final, това озна­чава, че можем да му дадем стойност само веднъж. От друга страна, знаем, че при деклариране едно статично поле, то винаги се инициали­зира със стойността по подразбиране. Ето защо, когато декларираме кон­станта, трябва да винаги да й даваме стойност по време на декларацията:

[<access_modifiers>] static final <type> <name> = <value>;

Например, ако искаме да декларираме като константа числото Пи, познато ни от математиката, това ще стане по следния начин:

public static final double PI = 3.141592653589793;

Ако не дадем стойност на дадена константа по време на декларацията й, а по-късно, ще получим грешка при компилация. Например, ако в примера с константата PI, първо декларираме константата, и по-късно се опитаме да й дадем стойност:

public static final double PI;

 

// ... Some code ...

 

public void myMethod() {

 

    // Attempting to initialize the constant PI

    PI = 3.141592653589793;

}

Компилаторът ще изведе грешка подобна на следната:

The final field PI cannot be assigned.

Нека обърнем внимание отново:

clip_image007[17]

Константите на класа трябва да се инициализират в момента на тяхната декларация.

Форматиране на константите

Съгласно конвенцията, константите в Java, винаги се изписват с главни букви. Ако константата е съставена от няколко думи, те се разделят със символа за долна черта (underscore) – "_". Ето няколко примера за константи:

// The base of the natural logarithms (approximate value)

public static final double E = 2.718281828459045;

 

public static final double PI = 3.141592653589793;

public static final char PATH_SEPARATOR = '/';

public static final String BIG_COFFEE = "big";

public static final int MAX_VALUE = 2147483647;

Статични методи

По подобие на статичните полета, когато искаме един метод да е асоцииран само с класа, но не и с конкретен обект от класа, тогава го декларираме като статичен.

Декларация на статични методи

Синтактично, това означава, че в деклара­цията на метода, трябва да добавим ключовата дума static:

[<access_modifier>] static <return_type> <method_name>()

Нека например декларираме метода за събиране на две числа, за който говорихме в началото на тази секция:

public static int add(int number1, int number2) {

    return (number1 + number2);

}

Достъп до статични методи

Също както и статичните полета, статичните методи могат да бъдат достъпвани както чрез точкова нотация (операторът точка) приложена към името на класа, така и към променлива, която съхранява референция към обект от дадения клас. Например:

public static void main(String[] args) {

    // Access trough the class name

    System.out.println(MyMathClass.add(3, 5));

 

    // Access trough variable of the class type

    MyMathClass myMathVariable = new MyMathClass();

    System.out.println(myMathVariable.add(3, 5));

}

Разбира се по-препоръчително е, както при статичните полета, достъпът до статични методи да става чрез името на класа.

Достъп между статични и нестатични елементи на класа

В повечето случаи статичните методи се използват за достъпване на статични полета. Например, когато искаме да декларираме метод, който да връща броя на създадените обекти от класа Dog, той ще е статичен:

public static int getDogCount() {

    return dogCount;

}

Но когато разглеждаме как статични и нестатични методи и полета могат да се достъпват, не всички комбинации са позволени.

Достъп до нестатичните елементи на класа от нестатичен метод

Нестатичните методи могат да достъпват нестатичните полета и други нестатични методи на класа. Например, в класа Dog можем да деклари­раме метод getInfo(), който извежда информация за нашето куче:

                  Dog.java                 

public class Dog {

 

    // Static variable

    static int dogCount;

 

    // Instance variables

    private String name;

    private int age; 

 

    public Dog(String name, int age) {

        this.name = name;

        this.age = age;

 

        dogCount += 1;

    }

   

    public void bark() {

        System.out.println("wow-wow");

    }

   

    // Non-static (instance) method

    public void getInfo() {

 

        // Accessing instance variables – name and age

        System.out.print("Dog's name: " + this.name +

            "; age: " + this.age    + "; often says: ");       

 

        // Calling instance method

        this.bark();

    }

}

Разбира се, ако създадем обект от класа Dog и извикаме неговия getInfo() метод:

public static void main(String[] args) {

    Dog dog = new Dog("Sharo", 1);

    dog.getInfo();

}

Резултатът ще бъде следният:

Dog's name: Sharo; age: 1; often says: wow-wow

Достъп до статичните елементи на класа от нестатичен метод

От нестатичен метод, можем да достъпваме статични полета и статични методи на класа. Както разбрахме по-рано, това е така, тъй като статич­ните методи и променливи са обвързани с класа, вместо с конкретен метод и статичните елементи могат да се достъпват от кой да е обект на класа. Например:

                  Boo.java                 

public class Boo {

 

    private static String staticVariable = "test";

 

    public static void doSomething() {

        System.out.println("doSomething() method execution.");

    }

 

    public void printStaticClassElements() {

        // Accessing static variable from non-static method

        System.out.println("staticVaruable: "

                                      + Boo.staticVariable);

 

        // Accessing static method from non-static method

        Boo.doSomething();

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        Boo booInstance = new Boo();

        booInstance.printStaticClassElements();

    }

}

Въпреки че имената на методите, полето и класа са безсмислени, виждаме че от нестатичния метод printStaticClassElements(), можем да достъ­пим стойността на статичното поле staticVariable, както и да  извикаме статичния метод doSomething(). За целта на демонстрацията обаче, това е достатъчно. След компилация и изпълнение, това, което ще бъде изве­дено от в конзолата ще бъде:

staticVaruable: test

doSomething() method execution.

Достъп до статичните елементи на класа от статичен метод

От статичен метод можем да извикваме друг статичен метод или статично поле на класа безпроблемно.

Например, нека вземем нашия клас за математически пресмятания. В него имаме декларирана константата Пи (която е вид статично поле). Можем да декларираме статичен метод за намиране дължината на окръжност (фор­мулата за намиране периметър на окръжност е 2πr, където r е радиусът на окръжността), който за пресмятането на периметъра на дадена окръж­ност, достъпва константата Пи. След това, за да покажем, че статичен метод може да вика друг статичен метод, можем от метода main(), който е статичен, да извикаме статичен метод за намиране дължи­на на окръжност:

                MyMathClass.java               

public class MyMathClass {

 

    public static final double PI = 3.141592653589793;

 

    // P = 2 * PI * r

    public static double getCirclePerimeter(double r) {

 

        // Accessing the static variable PI from static method

        return (2 * PI * r);

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        double radius = 5;

 

        // Accessing static method from other static method