Компютърни науки >> програмиране >> книги >> безплатни >> книга Intro C#

Изучаването на програмирането и езиците за програмиране са основни области, с които се занимават компютърните науки (computer science) и информатиката. Програмиране е процесът на писане на компютърни програми, които решават определена задача. Една програма обикновено има входни данни, които обработва, изпълнява някакъв алгоритъм и връща някакъв резултат (изходни данни). Безплатната книга Въведение в програмирането със C# от Светлин Наков и колектив (Intro C# book) запознава читателя с основите на компютърното програмиране и има за цел да изгради логическо алгоритмично мислене и да развие способността за решаване на задачи по програмиране. Книгата е безплатна, реализирана като проект с отворен код, доброволно от авторите, в помощ на общността на програмистите и софтуерните инженери в България.

Към началната страница на книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.

Learn Programming
and Start a Tech Job!

Become a software engineer with Java / JavaScript / Front-End / Back-End through the zero-to-career learning programs for developers from SoftUni Global!

Learn the programming concepts, problem solving and algorithmic thinking with video lessons and live coding exercises.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP, Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding with each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.