Компютърни науки >> програмиране >> книги >> безплатни >> книга Intro C#

Изучаването на програмирането и езиците за програмиране са основни области, с които се занимават компютърните науки (computer science) и информатиката. Програмиране е процесът на писане на компютърни програми, които решават определена задача. Една програма обикновено има входни данни, които обработва, изпълнява някакъв алгоритъм и връща някакъв резултат (изходни данни). Безплатната книга Въведение в програмирането със C# от Светлин Наков и колектив (Intro C# book) запознава читателя с основите на компютърното програмиране и има за цел да изгради логическо алгоритмично мислене и да развие способността за решаване на задачи по програмиране. Книгата е безплатна, реализирана като проект с отворен код, доброволно от авторите, в помощ на общността на програмистите и софтуерните инженери в България.

Към началната страница на книгата “Въведение в програмирането със C#” от Светлин Наков и колектив

Коментарите са затворени.

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java / C# / Python / JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics" free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP and Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.