Fundamentals of Programming with C# and Java Free Books: Official Website

Book “Fundamentals of
Computer Programming with C#”

The book "Fundamentals of Computer Programming with C#" is an excellent manual to guide you through your journey of programming as beginner. It will teach you in algorithmic thinking and programming in the C# language and .NET Framework. The book provides a series of programming lessons: from fundamentals of programming and development environment (Visual Studio), variables, operators, arrays and loops to more complex concepts such as recursion, fundamental data structures and classic algorithms, list structures, trees and tree-like data structures, graphs, hash-tables, algorithm complexity, object-oriented programming principles (OOP), LINQ queries, writing high-quality code and solving problems from programming exams. Additionally, PowerPoint slides based on the book and video lessons of those lectures, some by Svetlin Nakov himself, are available and are perfect for self-teaching C#. The book authors conduct free courses on programming with C# for beginners in the Software University (SoftUni). If you've searched for "C# book", "programming book", "Nakov book" or "the Bulgarian C# book", you are on the right website.

Книга “Въведение в програмирането със C#”

Книгата “Въведение в програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за навлизане в програмирането и алгоритмите с платформата .NET и езика C#. В нея се разглеждат серия уроци по програмиране – от основите на програмирането, среда за разработка, променливи, оператори, масиви и цикли до по-сложни концепции като рекурсия, фундаментални структури от данни и класически алгоритми, списъчни структури, дървета и дървовидни структури, графи, хеш-таблици, оценяване сложността на алгоритми, принципи на ООП (обектно-ориентирано програмиране), абстракция, наследяване и полиморфизъм, lambda изрази, LINQ заявки, конструиране на качествен програмен код и решаване на изпитни задачи. Към книгата са разработени лекции във вид на презентации и видеоуроци, водени лично от Светлин Наков, които са отличен самоучител по програмиране на C#. Авторите на книгата провеждат безплатни курсове по програмиране на C# за начинаещи в Софтуерния университет (СофтУни). Ако търсите “книга C#” или “книга програмиране” или “книга Наков”, попаднали сте на правилния сайт.

Книга “Въведение в програмирането с Java”

Книгата “Въведение в програмирането с Java” е безплатно ръководство за самообучение по програмиране на Java с уроци, задачи за упражнения и решения на задачите. Тя обхваща в детайли основите на езика Java, синтаксис, оператори, изрази, променливи, използване на условни конструкции, масиви, цикли, колекции, работа с бройни системи, методи, рекурсия и рекурсивни алгоритми, класове и обекти, ООП, наследяване, абстракция и полиморфизъм, шаблонни типове (generics), работа с изключения (exceptions), обработка на текст и символни низове, работа с потоци и текстови файлове, списъци, стекове, опашки, двоични и балансирани дървета, графи, речници, хеш-таблици и множества, сложност на алгоритъм, ефективност на различните структури от данни, принципи за изграждане на качествен програмен код и методология за ефективно решаване на задачи по програмиране. Ако търсите “книга Java”, “книга по програмиране”, “уроци програмиране” или “книгата на Наков”, в този сайт ще ги намерите. Ако искате да научите Java, препоръчваме курсовете по програмиране за начинаещи в Софтуерния университет (СофтУни).

Книга “Основи на програмирането със C#”

Книгата “Основи на програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за старт в програмирането с езика C#, насочено към напълно начинаещи. Тя запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (basic coding skills), синтаксиса на езика C#, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и работа с данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на форматиран текст и числа), използване на проверки и условни конструкции (if, switch-case), конструиране на програмна логика чрез цикли (for, while, do-while, foreach) и работа с методи (деклариране и извикване на методи, подаване на параметри и връщане на резултат). Всички примери в книгата са базирани на езика за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio. Книгата е официален учебник за безплатния курс “Programming Basics with C#” в Софтуерния университет (СофтУни) и подготвя читателите за приемния изпит в СофтУни, където програмирането се изучава по-задълбочено.

Книга “Основи на програмирането с JavaScript”

Книгата “Основи на програмирането с JavaScript” е съвременен самоучител по програмиране за напълно начинаещи, с който навлизате в писането на код с езика JavaScript (JS) стъпка по стъпка, с много практика. Книгата запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво, JS синтаксиса, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и обработка на данни, оператори и изрази, използване на условни конструкции (if-else, switch-case), различни видове цикли (повторения на блокове с код с for, while, do-while и други конструкции) и дефиниране и извикване на функции, подаване на параметри и връщане на стойност. Използват се езикът за програмиране JavaScript и средата за разработка Visual Studio Code. Книгата се използва като официален учебник за безплатния курс “Programming Basics with JS” в Софтуерния университет (СофтУни) и подготвя читателите за приемния изпит в СофтУни, където се изучава по-задълбочено програмирането.

Книга “Основи на програмирането с Java”

Книгата “Основи на програмирането с Java” е съвременно учебно пособие за навлизане в програмирането с езика Java, насочено към напълно начинаещи. Книгата повежда читателите към писането на програмен код на начално ниво, с правилата на езика Java, работа със средата за разработка (IDE), използване на променливи и работа с данни, оператори и изрази, взаимодействие с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if-elase, switch-case), цикли (for, while, do-while) и работа с методи (деклариране на методи, извикване и подаване на аргументи и връщане на стойност). Използват се езикът за програмиране Java и средата за разработка IntelliJ IDEA. Книгата е официален учебник за курса “Programming Basics with Java” в Софтуерния университет (СофтУни) и подготвя читателите за приемния изпит в СофтУни, където се изучава по-задълбочено програмирането.

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java, C#, Python, JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics"
free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking
for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming,
data structures and software technologies and frameworks,
databases and ORM, back-end, HTTP and Web development
and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands
of exercises and real-world projects. Build GitHub portfolio!

Start your first job as junior software developer.