Fundamentals of Programming with C#, Java, JavaScript, Python and C++ Free Books: Official Website

Book “Fundamentals of
Computer Programming with C#”

The free book "Fundamentals of Computer Programming with C#" is an excellent manual to guide you through your journey of programming as a beginner. It will teach you in algorithmic thinking and programming concepts in the C# language and .NET Framework. The book provides a series of programming lessons: from fundamentals of coding, using a development environment (Visual Studio), variables, operators, if-conditions, loops, arrays, lists and strings to more complex concepts such as recursion, fundamental data structures and classic algorithms, linear data structures, trees and tree-like data structures, graphs, hash-tables and dictionaries, algorithm complexity, object-oriented programming principles (OOP), LINQ queries, writing high-quality code and solving problems from programming exams. Additionally, presentation slides based on the book and video lessons for most of the chapters, by Svetlin Nakov and hiss colleagues, are available to help you learn C#. The book authors conduct free programming courses with C# for beginners in the Software University (SoftUni). If you've searched for "C# book", "programming book", "Nakov book" or "the Bulgarian C# book", you have found it. Enjoy learning programming and C#.

Interactive Book and Video Lessons “Programming Basics with C#”

The free book "Programming Basics with C#" teaches how to write programming code at beginner level (using variables, data and computations, conditional statements, loops and methods) using the C# language. It combines tutorial-style learning content with live code examples, video lessons, and a series of practical coding exercises with increasing complexity, available for automated online evaluation. The authors are experienced developers with rich teaching background. The book content and learning methodology is designed by Dr. Svetlin Nakov and is proven by tens of thousands of students who have successfully learned the basics of programming at SoftUni and continued with advanced programming, development concepts and software technologies. This book and the video lessons coming with it are the recommended first step when you start coding. Unlike other books, the learners gain practial skills by following the learning content and solving lots of practical exercises, step by step, methodically, with carefully designed learning curve. The book has a small scope but it develops long-term skills which are essential for anyone who wants to become a software engineer.

Безплатна книга “Принципи на програмирането със C#”

Книгата “Принципи на програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за навлизане в програмирането и алгоритмите с платформата .NET и езика C#. В нея се разглеждат серия уроци по програмиране – от основите на програмирането, среда за разработка, променливи, оператори, масиви и цикли до по-сложни концепции като рекурсия, фундаментални структури от данни и класически алгоритми, списъчни структури, дървета и дървовидни структури, графи, хеш-таблици, оценяване сложността на алгоритми, принципи на ООП (обектно-ориентирано програмиране), абстракция, наследяване и полиморфизъм, lambda изрази, LINQ заявки, конструиране на качествен програмен код и решаване на изпитни задачи. Към книгата са разработени лекции във вид на презентации и видеоуроци, водени лично от Светлин Наков, които са отличен самоучител по програмиране на C#. Авторите на книгата провеждат регулярно безплатни курсове по програмиране на C# за начинаещи в Софтуерния университет (СофтУни). Книгата дава много стабилна основа за усвояване на професията C# / .NET софтуерен инженер.

Безплатна книга “Въведение в програмирането с Java”

Книгата “Въведение в програмирането с Java” е безплатно ръководство по програмиране на Java с уроци, задачи за упражнения и насоки за решения. Тя обхваща в детайли основите на езика Java, синтаксис, оператори, изрази, променливи, използване на условни конструкции, масиви, списъци, цикли, колекции, работа с бройни системи, методи, рекурсия и рекурсивни алгоритми, обектно-ориентирано програмиране (ООП), класове и обекти, наследяване, йорархии от класове, абстракция и полиморфизъм, шаблонни типове (generics), работа с изключения (exceptions), обработка на текст и символни низове, работа с потоци и текстови файлове, структури данни, списъчни структури, стекове, опашки, двоични и балансирани дървета, графи, речници, хеш-таблици и множества, сложност на алгоритъм, ефективност на различните структури от данни, принципи за изграждане на качествен програмен код и методология за ефективно решаване на задачи по програмиране. Ако търсите “книга Java”, “книга по програмиране”, “уроци Java” или “книгата на Наков”, в този сайт ще ги намерите. Ако искате да научите Java и да започнете работа като junior Java developer, препоръчваме ви Java курсовете по програмиране за начинаещи в СофтУни.

Книга “Основи на програмирането със C#”

Книгата “Основи на програмирането със C#” е отлично съвременно ръководство за старт в програмирането с езика C#, насочено към напълно начинаещи. Тя запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (basic coding skills), синтаксиса на езика C#, работа със среда за разработка (Visual Studio IDE), използване на променливи и работа с данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на форматиран текст и числа), използване на проверки и условни конструкции (if, switch-case), конструиране на програмна логика чрез цикли (for, while, do-while, foreach) и работа с методи (деклариране и извикване на методи, подаване на параметри и връщане на резултат). Всички примери в книгата са базирани на езика за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio. Книгата е официален учебник за безплатния курс за напълно начинаещо “Programming Basics with C#” в Софтуерния университет (СофтУни) и подготвя читателите за приемния изпит в СофтУни, където програмирането се изучава задълбочено. Книгата е само първа стъпка към професията C# / .NET разработчик и дава начални умения по писане на програмен код. Препоръчваме на читателите да продължават в цялостаната програма за софтуерни инженери в СофтУни.

Книга “Основи на програмирането с JavaScript”

Книгата “Основи на програмирането с JavaScript” е съвременен самоучител по програмиране за напълно начинаещи, с който навлизате в писането на код с езика JavaScript (JS) стъпка по стъпка, с много практика. Книгата запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво, JS синтаксиса, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи, изчисления и обработка на данни, оператори и изрази, използване на условни конструкции (if-else, switch-case), изпълнение на повтаращата се логика с различни видове цикли (повторения на блокове с код с for, while, do-while и други конструкции) и дефиниране и извикване на функции, подаване на параметри и връщане на стойност, техники за решаване на задачи и дебъгване. Използват се езикът за програмиране JavaScript и средата за разработка Visual Studio Code. Задачите от упражненията се оценяват автматизирано в онлайн judge система. Тази JS книга се използва като официален учебник за безплатния курс “Programming Basics with JS” в Софтуерния университет (СофтУни) и подготвя читателите за по-задълбочено обучение по софтуерно инженерство с HTML5 платформата, езика JavaScript и съвременните уеб технологии.

Книга “Основи на програмирането с Java”

Безплатната книга “Основи на програмирането с Java” е учебно пособие за навлизане в програмирането с езика Java, насочено към напълно начинаещи, с видео уроци и система за автоматично оценяване на кода от решенията на задачите за упражнения (online judge system). Книгата повежда читателите към писането на програмен код на начално ниво и рашаване на практически задачи, с правилата и синтаксиса на езика Java, работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и работа с данни и изчисления, оператори и изрази, взаимодействие с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if-else, switch-case), цикли (for, while, do-while) и работа с методи (деклариране на методи, извикване и подаване на аргументи и връщане на стойност). Използват се езикът за програмиране Java и средата за разработка IntelliJ IDEA. Книгата е официален учебник за безплатното обучение “Programming Basics with Java” в СофтУни и подготвя читатели за по-задълбочено наблизане в Java програмирането, специализация в Java технологиите и бъдеща кариера като Java софтуерен инженер.

Книга “Основи на програмирането с Python”

Книгата “Основи на програмирането с Python” е безплатен самоучител за начинаещи за навлизане в основите на програмирането с езика Python, който последователно, търпеливо и структурирано повежда читателя към писането на програмен код и решаването на задачи по програмиране: от прости команди, изчисления, конзолен вход и изход и работа със среда за разработка (IDE) до конструиране на по-сложна програмна логика (control flow logic), организирана с условни конструкции (if-elif-else), цикли (повторение на код с for-loop и while-loop), вложени цикли, с дефиниране и извикване на функции. Учебното съдържание в книгата се предоставя последователно, с много примери и задачи, с плавно нарастваща сложност и с постепеннно надграждане, с видео уроци към всяка тема, с много, много практически упражнения и с безплатно достъпна система за автоматично оценяване на решенията на задачите за упражнения (online judge system). Книгата дава базови познания по програмиране за по-нататъшно обучение по професия "Python developer".

Книга “Основи на програмирането със C++”

Книгата “Основи на програмирането със C++” е безплатно практическо ръководство за навлизане в програмирането за напълно начинаещи с езика C++, което изгражда базови умения за писане на програмен код (basic coding skills) чрез добре структурирана учебна програма с плавна крива на учене, съчетана с голямо количество практика и решаване на стотици задачи по програмиране. Практическият обучителен подход, базиран на постоянно писане на код и практически упражнения с плавно нарастваща сложност гарантира изграждане на трайни умения в програмирането и рутина в писането на програмен код, търсенето на проблеми, дебъгването на кода, работата със средата за разработка и търсенето на решения и техническа информация в Интернет. Книгата се използва като учебник в C++ курсовете по основи на програмирането в СофтУни, но е само старт по пътя към професионалното програмиране. Препоръчваме на читателите, които се запалят по програмирането от тази книга, да продължат да изграждат уменията си в професионалните програми за обучение на софтуерни разработчици в СофтУни.

Learn Programming for Free!

Become a software engineer with Java / C# / Python / JavaScript!

Sign-up for the "Programming Basics" free training course at SoftUni

Learn programming concepts, problem solving and algorithmic thinking for free with video lessons and live coding.

Continue with APIs and libraries, object-oriented programming, data structures, software technologies and frameworks, databases and ORM, back-end development, HTTP and Web applications and front-end technologies.

Learn by doing: practice live coding at each lesson with thousands of exercises and real-world projects. Build a rich developer portfolio in GitHub to attract employers!

Start your first job as junior software developer.